Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia og Litauen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/513/EU av 31. juli 2014 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/178/EU som angår områder i Litauen, Latvia og Estland, som har restriksjoner vedrørende afrikansk svinepest

Commission Implementing Decision 2014/513/EU of 31 July 2014 amending the annex to Implementing Decision 2014/178/EU as regards the areas in Lithuania, Latvia and Estonia under restriction for African swine fever

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.08.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.08.2014)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest brer seg i flere østeuropeiske land. Sykdommen sprer seg geografisk, omfatter flere individer enn tidligere og gjelder nå både villsvin og tamgris. Kommisjonsbeslutning 2014/178/EU lister de medlemsland som har funnet afrikansk svinepest på sitt territorium og setter spesifikke krav til disse landene. Vedtakets vedlegg må nå endres for å ta høyde for den nye sykdomssituasjonen.

Vedlegget deler områdene i tre risikonivåer:

• Del I: Risiko på grunn av nærhet til infiserte viltlevende svin. Latvia og Litauen sine området er flere enn før. Estland føres på listen for første gang.
• Del II: Risiko hos viltlevende svin. Latvias liste utvides
• Del III: Risiko både hos villsvin og i tamgrisbesetninger. Latvia og Litauen føres på listen.

Estlands områder nær grensen til Latvia omfattes trolig utifra epidemiologisk risikovurdering. Mattilsynet er ikke kjent med at Estonia har meldt om funn på eget territorium, men situasjonen er under stadig utvikling. Det er kun et mindre estiske område langs grensen til Latvia som er omfattet. Estland har også grense til Russland.

Avhengig av hvilken del av vedlegget man tilhører ilegges ulike krav for å begrense spredning av sykdommen. De strengeste kravene ilegges når man har risiko for smitte hos både villsvin og tamgris. Kravene går på forbud mot forflytning av levende gris, griseprodukter og andre smitteførende gjenstander. Videre stilles det krav til slakterier, merkeordninger for kjøtt, helsesertifikat og kjøretøy.

Etter at utbrudd av afrikansk svinepest ble meldt i starten av 2014 har EU kommisjonen kommet med 11 rettsakter som skal begrense spredningen av sykdommen. Det er viktig at sykdommen kontrolleres og at regelverket tilpasses den epidemilogiske virkelighet. Det forventes at nytt regelverk med hensyn på afrikansk svinepest vil komme fortløpende også en stund fremover. Rettsakten er akseptabel.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten retter seg kun mot de berørte medlemslandene og medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ingen endring av norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.07.2014
Anvendelsesdato i EU
22.08.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
22.08.2014