Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om transport av husdyr og rugeegg

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/688 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til dyrehelsekrav til transport innenfor Unionen av husdyr og rugeegg

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/688 of 17 December 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council, as regards animal health requirements for movements within the Union of terrestrial animals and hatching eggs

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") er der fastsat regler om overførbare dyresygdomme samt regler for dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg.

Ved del IV, afsnit I, kapitel 3, 4 og 5, i forordning (EU) 2016/429 bemyndiges Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter, der supplerer ovennævnte regler. Da disse regler alle er indbyrdes forbundne, er det vigtigt at fastsætte dem i en og samme delegerede retsakt for at sikre sammenhæng og gennemsigtighed og undgå overlapninger.

Reglerne i denne delegerede forordning er i vid udstrækning baseret på de regler, der i øjeblikket er fastsat i eksisterende EU-retsakter om dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg, da de har vist sig at være effektive med hensyn til at forhindre spredning af listeopførte sygdomme i Unionen. Reglerne er blevet tilpasset den nye retlige ramme under hensyntagen til de indhøstede erfaringer, ajourføringer af internationale standarder, videnskabelige fremskridt og nylige udtalelser fra EFSA

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2019
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet