Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/687 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 2016/429 med hensyn til forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/687 of 17 December 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council, as regards rules for the prevention and control of certain listed diseases

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") er der fastsat regler om overførbare dyresygdomme. I dyresundhedslovens del III, afsnit II, kapitel 1 og 2, er der fastsat sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for listeopførte sygdomme som omhandlet i dyresundhedslovens artikel 9, stk. 1, litra a), b) og c) (kategori A-, B- og C-sygdomme).

Dyresundhedsloven giver Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere disse regler.
Da reglerne alle er indbyrdes forbundne, bør de — af hensyn til sammenhængen og gennemsigtigheden og for at undgå overlapning — fastsættes i en og samme delegerede retsakt.

Denne delegerede forordning gengiver i vid udstrækning de regler, der er fastsat i allerede eksisterende EU-retsakter, som indeholder bestemmelser om sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for: i) dyresygdomme med alvorlig indvirkning på husdyr, ii) Unionens dyresundhedsstatus og økonomi og iii) menneskers sundhed, idet de har vist sig at være effektive med hensyn til at forhindre spredning af de pågældende sygdomme inden for Unionen.
Denne delegerede forordning indeholder regler om sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for alle kategori A-, B- og C-sygdomme som led i en generel og unik tilgang, idet der tages hensyn til ny videnskabelig viden og de erfaringer, der er gjort med anvendelsen af de eksisterende EU-regler på dette område. Med reglerne ajourføres bestemmelserne tillige i overensstemmelse med den nye EU-ramme for politikken på dyresundhedsområdet og internationale standarder. Den giver derfor mere klarhed, gennemsigtighed og konsekvens i kravene og større fleksibilitet for medlemsstaternes kompetente myndigheder.

Ved denne delegerede forordning fastsættes der således følgende supplerende regler vedrørende bekæmpelse af dyresygdomme:

a) sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af mistanke om og officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom hos opdrættede dyr

b) regler om oprettelse af restriktionszoner i tilfælde af officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom hos opdrættede dyr

c) regler om genindsættelse af opdrættede dyr i restriktionszonen i tilfælde af officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom

d) regler om sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af mistanke om og officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom hos vildtlevende dyr

e) regler om sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af mistanke om og officiel bekræftelse af kategori B- og C-sygdomme

f) regler om sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af mistanke om og officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom hos akvatiske dyr

g) regler om oprettelse af restriktionszoner i tilfælde af officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom hos akvakulturdyr og

h) regler om sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af mistanke om og officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom hos vildtlevende akvatiske dyr.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2019
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet