Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om flytting av akvatiske dyr og animalske produkter av akvatiske dyr

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/990 av 28. april 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til dyrehelsekrav, inkludert sertifiseringskrav, vedrørende flytting innenfor Union av akvatiske dyr og produkter av akvatiske dyr

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/990 of 28 April 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council, as regards animal health and certification requirements for movements within the Union of aquatic animals and products of animal origin from aquatic animals

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved forordning (EU) 2016/429 fastsat regler om forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder regler vedrørende kategorisering af listeopførte sygdomme af betydning for hele Unionen. I henhold til nævnte forordnings artikel 5 finder sygdomsspecifikke regler vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme anvendelse på de listeopførte sygdomme, der er omhandlet i samme artikel og i bilag II til samme forordning. Da listeopførte sygdomme kræver forskellige typer håndteringsforanstaltninger, fastsættes der ved artikel 9 i forordning (EU) 2016/429 sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler, med hvilke der tages hensyn til de forskellige typer listeopførte sygdommes potentielle alvorlighed for folke- og dyresundheden, økonomien, samfundet og miljøet.

(2) Først og fremmest indeholder artikel 9, stk. 1, litra a)-e), i forordning (EU) 2016/429 bestemmelser om de forskellige typer listeopførte sygdomme under hensyntagen til de potentielle risici ved tilfælde af de pågældende listeopførte sygdomme. Endvidere foreskriver nævnte forordnings artikel 9, stk. 1, litra d), at listeopførte sygdomme som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), b) og c), også skal anses for at være listeopførte sygdomme efter artikel 9, stk. 1, litra d), hvis den risiko, som den pågældende sygdom udgør, effektivt og forholdsmæssigt kan begrænses gennem foranstaltninger vedrørende flytning af dyr og produkter. Denne sondring mellem de forskellige kategorier af listeopførte sygdomme bør tages i betragtning i forbindelse med nærværende forordnings regler vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr.

(3) Der er i del IV, afsnit II, kapitel 2 og 3, i forordning (EU) 2016/429 fastsat sygdomsspecifikke regler, der gælder for kategori D-sygdomme og listeopførte arter for disse sygdomme samt for nye sygdomme. Reglerne omfatter tillige dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr, herunder til konsum, og animalske produkter af akvatiske dyr med henblik på at forebygge og bekæmpe spredning af listeopførte og nye sygdomme i Unionen.

(4) Ved del IV, afsnit II, kapitel 2 og 3, i forordning (EU) 2016/429 tillægges Kommissionen tillige beføjelse til at vedtage regler, der supplerer visse ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen ved hjælp af delegerede retsakter. Der bør derfor vedtages sådanne supplerende regler for at sikre, at den nye lovramme for bekæmpelse og forebyggelse af dyresygdomme, der er fastlagt ved nævnte forordning, fungerer gnidningsløst. Eftersom de supplerende regler i det store og hele er indbyrdes forbundet, bør de — af hensyn til enkelhed og gennemsigtighed samt for at lette anvendelsen af reglerne — fastsættes i én enkelt retsakt og ikke i en række særskilte retsakter med mange krydshenvisninger og risiko for overlapning.

(5) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 kategoriseres de listeopførte sygdomme, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, i kategori A-, B-, C-, D- og E-sygdomme. Forordningen foreskriver tillige, at sygdomsforebyggelses- og bekæmpelsesreglerne for listeopførte sygdomme som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 finder anvendelse på de i tabellen i bilaget til nævnte gennemførelsesforordning omhandlede kategorier af listeopførte sygdomme for de sammesteds angivne listeopførte arter og grupper af listeopførte arter. Nævnte tabel indeholder bl.a. en liste over arter og grupper af arter af akvatiske dyr samt vektorarter for sygdomme, der angriber akvatiske dyr.

(6) De regler og risikobegrænsende foranstaltninger, der fastsættes ved denne forordning, bør supplere de dyresundhedsmæssige krav i forordning (EU) 2016/429 vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr, herunder til konsum, og animalske produkter af akvakulturdyr med henblik på at sikre, at disse varer ikke udgør en væsentlig risiko for spredning af de i bilag II til forordning (EU) 2016/429 omhandlede sygdomme hos akvatiske dyr, som efterfølgende, ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, er defineret som værende kategori D-sygdomme, som i påkommende tilfælde omfatter kategori A-, kategori B- og kategori C-sygdomme. Kommissionens delegerede forordning (EU) .../... [Publikationskontoret: Indsæt venligst henvisning til SANTE/7066/2019, C(2019) 4056] indeholder regler om obligatoriske og valgfrie programmer for udryddelse af bestemte listeopførte sygdomme. For så vidt angår kategori B- og C- sygdomme er visse medlemsstater omfattet af udryddelsesprogrammer, der har til formål at sætte en stopper for de pågældende listeopførte sygdomme eller at påvise, at de pågældende lande har status som sygdomsfri for så vidt angår de pågældende listeopførte sygdomme. Under hensyntagen til disse programmer bør det fastsættes, at flytning af akvatiske dyr og animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, af listeopførte arter for den pågældende kategori B- eller C-sygdom derfor kun er tilladt, hvis flytningen ikke bringer en tilfredsstillende gennemførelse af de pågældende udryddelsesprogrammer — eller status som sygdomsfri for de pågældende listeopførte sygdomme, hvis en sådan er opnået — i fare.

(7) Hvad angår kategori C-sygdomme kan operatører af virksomheder, der ikke er omfattet af et valgfrit udryddelsesprogram, desuden gennemføre et frivilligt overvågningsprogram for en bestemt kategori C-sygdom i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) xxx/xxx [Publikationskontoret: Indsæt venligst henvisning til SANTE/7066/2019, C(2019) 4056]. Selv om sådanne virksomheder ikke vil blive erklæret sygdomsfrie, vil de have den fordel, at de kun vil modtage flytninger af akvakulturdyr af listeopførte arter for den pågældende kategori C-sygdom, der ikke bringer en tilfredsstillende gennemførelse af overvågningsprogrammet i fare.

(8) Denne forordning bør følgelig indeholde de supplerende regler vedrørende flytning af akvatiske dyr og animalske produkter heraf, der er nødvendige for at sikre en tilfredsstillende gennemførelse af sådanne udryddelses- og overvågningsprogrammer i de medlemsstater, zoner eller kompartmenter, de gennemføres i, samt i medlemsstater, zoner og kompartmenter, der har opnået status som sygdomsfri.

(9) Artikel 192 i forordning (EU) 2016/429 indeholder bestemmelser om sygdomsforebyggende foranstaltninger i relation til transport af akvatiske dyr og giver Kommissionen beføjelse til at fastsætte supplerende regler for rengøring og desinfektion af transportmidler til akvatiske dyr, udskiftning af vand, udledning af vand og biosikringsforanstaltninger med det formål at begrænse de potentielle risici ved transport af sådanne akvatiske dyr inden for Unionen. Der bør derfor ved nærværende forordning fastsættes mere detaljerede krav vedrørende transport af akvatiske dyr, herunder transport med brøndbåd.

(10) I henhold til forordning (EU) 2016/429 skal sendinger af akvatiske dyr af listeopførte arter, der kommer ind i et område med status som sygdomsfri eller et område, der er omfattet af et udryddelsesprogram, ledsages af et dyresundhedscertifikat, undtagen under særlige, meget begrænsede omstændigheder. Da visse sendinger transporteres i kommercielt øjemed i blandede partier, som vil kunne ledsages af flere forskellige dyresundhedscertifikater, er det helt afgørende at sikre, at hver enkelt sending aflæsses på det planlagte bestemmelsessted. Mærkning af sendinger på en sådan måde, at etiketten tydeligt forbinder sendingen af akvatiske dyr med det tilsvarende dyresundhedscertifikat, er en nødvendig risikobegrænsende foranstaltning, der sigter på sporbarhed og på at sikre, at kun sendinger, der er behørigt certificeret til afsendelse til sygdomsfrie områder, ender i disse områder. Der bør derfor ved denne forordning fastsættes supplerende regler for mærkning af sådanne sendinger.

(11) I henhold til artikel 197 i forordning (EU) 2016/429 skal akvakulturdyr af listeopførte arter, der er relevante for så vidt angår kategori B- og C-sygdomme, have oprindelse i områder med status som sygdomsfri, hvis de er bestemt til medlemsstater, zoner eller kompartmenter, der er frie for de pågældende listeopførte sygdomme eller er omfattet af et program for udryddelse af disse listeopførte sygdomme. I visse situationer berettiger risiciene for dyrs sundhed imidlertid ikke sådanne restriktioner. Der bør følgelig ved nærværende forordning fastsættes en bestemmelse om undtagelse fra de i artikel 197 i forordning (EU) 2016/429 omhandlede restriktioner, samtidig med at det sikres, at der er risikobegrænsende foranstaltninger på plads som fornødent til at sikre, at sådanne flytninger af akvakulturdyr ikke bringer sundhedsstatussen eller udryddelsesprogrammerne i fare.

(12) Det er også nødvendigt at fastsætte supplerende regler vedrørende undtagelser for levende akvatiske dyr af listeopførte arter til konsum, som flyttes til en medlemsstat, en zone eller et kompartment, der er sygdomsfri(t), eller til en medlemsstat, en zone eller et kompartment, der er omfattet af et udryddelsesprogram, uden at have haft oprindelse i en medlemsstat, en zone eller et kompartment, der er sygdomsfri(t). I sådanne tilfælde kan de pågældende akvatiske dyr være af arter, der er opført som vektorarter i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, men uden at de har været i kontakt med listeopførte arter, der er modtagelige for den pågældende listeopførte sygdom, som opført i kolonne 3 i samme tabel, og derfor ikke betragtes som vektorer. En anden mulighed er, at de pågældende akvatiske dyr kan være bestemt til slagtning og forarbejdning på en sygdomsbekæmpelsesvirksomhed for akvatiske fødevarer, og den kompetente myndighed har givet tilladelse til, at de forlader et område, der er omfattet af sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende en listeopført eller ny sygdom. Det bør ved denne forordning fastsættes, at der i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 skal anvendes yderligere risikobegrænsende foranstaltninger i relation til emballering og mærkning for bløddyr og krebsdyr til konsum, således at det sikres, at sådanne akvatiske dyr kan flyttes til et område, der har status som sygdomsfri eller er omfattet af et udryddelsesprogram, uden at det medfører en risiko for spredning af en relevant listeopført eller ny sygdom.

(13) Det er også nødvendigt at fastsætte supplerende regler for flytning af akvakulturdyr af listeopførte arter til afgrænsede akvakulturvirksomheder. Det bør være tilladt at flytte akvakulturdyr af vektorarter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, som ikke har været i kontakt med dyr af de modtagelige arter, der er opført i kolonne 3 i samme tabel, samt akvakulturdyr, der har været holdt i karantæne på en virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 15 i Kommissionens delegerede forordning (EU) .../... [Publikationskontoret: Indsæt venligst henvisning til SANTE/7208/2019, C(2020) 415], eller har været holdt i karantæne på en anden afgrænset virksomhed, herunder bestemmelsesvirksomheden, til afgrænsede virksomheder. Da afgrænsede virksomheder kan udveksle akvakulturdyr indbyrdes uden at skulle opfylde lige så mange flytningskrav som andre typer akvakulturvirksomheder, er det vigtigt, at de særlige regler og undtagelser, der fastsættes ved denne forordning, sikrer, at sådanne flytninger, der involverer afgrænsede virksomheder, ikke udgør en risiko for spredning af listeopførte eller nye sygdomme.

(14) Vildtlevende akvatiske dyr er en vigtig ressource, som bør beskyttes. Artikel 199 i forordning (EU) 2016/429 giver i overensstemmelse hermed medlemsstaterne hjemmel til at kræve, at kun akvatiske dyr fra sygdomsfrie områder udsættes i naturen, selv hvis de vandområder, dyrene udsættes i, ikke har status som sygdomsfri. Endvidere tillægges Kommissionen ved nævnte forordnings artikel 205, stk. 2, beføjelse til at vedtage delegerede retsakter om fastsættelse af supplerende regler for flytning af akvatiske dyr til sportsfiskeri, herunder som madding. Der bør derfor ved nærværende forordning fastsættes supplerende regler om en procedure for, hvordan medlemsstaterne kan gøre brug af denne mulighed. Da forordning (EU) 2016/429 ikke foreskriver dyresundhedscertificering for sådanne flytninger af sendinger af akvatiske dyr til områder, der ikke er sygdomsfrie, bør der ved nærværende forordning fastsættes sådanne regler med det formål at sikre, at de kompetente myndigheder i begge de to medlemsstater er i stand til at spore flytninger af sådanne sendinger.

(15) Levende madding inficeret med en listeopført eller ny sygdom hos akvatiske dyr udgør en væsentlig sygdomsrisiko for vildtlevende akvatiske dyr og derfor potentielt også for akvakulturdyr. Det bør af samme grund, med henblik på at adressere denne risiko, ved denne forordning fastsættes, at levende madding altid skal komme fra et område med status som sygdomsfri, hvis maddingen skal anvendes i en medlemsstat, en zone eller et kompartment med status som sygdomsfri eller i medlemsstater, der har truffet de i artikel 199 i forordning (EU) 2016/429 omhandlede foranstaltninger.

(16) Artikel 208 og 209 i forordning (EU) 2016/429 indeholder regler vedrørende typer af flytninger af akvatiske dyr, der skal certificeres. Erfaringerne med anvendelsen af reglerne i Rådets direktiv 2006/88/EF viser imidlertid, at der under visse, meget begrænsede og særlige omstændigheder er grundlag for — med Kommissionens og de relevante medlemsstaters samtykke — at undtage fra anvendelsen af reglerne i artikel 208 og 209 i forordning (EU) 2016/429 for kategori C-sygdomme. Der bør derfor ved denne forordning fastsættes betingelser for, hvornår det ikke skal være et krav, at et dyresundhedscertifikat skal ledsage sendinger af akvatiske dyr af listeopførte arter, når disse er bestemt til sygdomsfrie medlemsstater.

(17) Personlige erklæringer udfærdiges af operatører i henhold til artikel 218 i forordning (EU) 2016/429 for sendinger, der skal flyttes mellem medlemsstater, men for hvilke det ikke er et krav, at de skal ledsages af et dyresundhedscertifikat. Det er vigtigt at fastsætte regler for, hvilke oplysninger sådanne personlige erklæringer skal indeholde med henblik på at sikre sporbarheden for sendinger og befordre sikker handel. Personlige erklæringer har en merværdi i forbindelse med flytning af akvakulturdyr mellem akvakulturvirksomheder, der gennemfører overvågningsprogrammer for en eller flere kategori C-sygdomme. Det bør derfor ved denne forordning fastsættes, at de personlige erklæringer skal indeholde de nødvendige oplysninger til bekræftelse af, at oprindelsesakvakulturvirksomheden deltager i et overvågningsprogram, og at der ikke er mistanke om eller bekræftet forekomst af den eller de pågældende kategori C-sygdomme på akvakulturvirksomheden.

(18) Embedsdyrlægen er, med henblik på at sikre, at reglerne i artikel 216, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429 vedrørende dyresundhedscertificering overholdes, forpligtet til at foretage dokumentkontrol og klinisk inspektion samt, hvis det er relevant, kliniske undersøgelser på oprindelsesakvakulturvirksomheden, inden dyresundhedscertifikatet underskrives. Formålet med denne kontrol er at sikre, at der ikke er noget, der tyder på forekomst af en listeopført eller ny sygdom på akvakulturvirksomheden, og at befordre sikker handel. Der bør ved denne forordning fastsættes supplerende regler vedrørende nævnte kontrol.

(19) For visse kategorier af akvakulturdyr, såsom æg og bløddyr, er de kliniske sygdomstegn mindre åbenlyse. Det er derfor en uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcer at kræve, at kliniske inspektion af sådanne kategorier af akvakulturdyr skal ske forud for enhver flytning fra en akvakulturvirksomhed. Denne forordning bør derfor indeholde bestemmelser om en undtagelse fra kravet om, at der skal foretages klinisk inspektion af æg og bløddyr, hver gang de skal certificeres, forudsat at der foretages visse former for kontrol vedrørende dokumentation, datoen for den sidste kliniske inspektion af de akvakulturdyr, der holdes på akvakulturvirksomheden, og oplysninger om flytninger til virksomheden.

(20) Erfaringerne med anvendelsen af direktiv 2006/88/EF viser, at der tillige ved denne forordning bør fastsættes visse andre undtagelser fra kravet om, at der skal foretages klinisk inspektion inden for 72 timer før afsendelsen. Formålet med disse undtagelser er at give den kompetente myndighed fleksibilitet til at foretage den kliniske inspektion inden for 7 dage før afsendelsen under visse, begrænsede omstændigheder, hvor sandsynligheden for sygdomsmanifestation eller risikoen for spredning af en listeopført eller ny sygdom skønnes at være lav.

(21) Artikel 219 og 220 i forordning (EU) 2016/429 indeholder bestemmelser om forpligtelser, der påhviler operatører, bortset fra transportører, og medlemsstaternes kompetente myndigheder i relation til anmeldelse af flytninger af akvatiske dyr mellem medlemsstaterne. Der bør ved denne forordning fastsættes supplerende regler vedrørende de oplysninger, operatører skal give den kompetente myndighed forud for sådanne flytninger, samt de oplysninger, oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed skal give bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed. En sådan forhåndsanmeldelse af flytninger mellem medlemsstaterne bør skulle foretages for både akvakulturdyr og vildtlevende akvatiske dyr.

(22) For flytninger af akvakulturdyr af listeopførte arter mellem en virksomhed i en medlemsstat, der deltager i et overvågningsprogram for en bestemt kategori C-sygdom, og en virksomhed i en anden medlemsstat, der deltager i et overvågningsprogram for den samme kategori C-sygdom, er det vigtigt at fastsætte regler vedrørende de oplysninger, der skal meddeles på forhånd, så det sikres, at bestemmelsesvirksomheden modtager akvakulturdyr med en passende sundhedsstatus. Der bør således ved denne forordning fastsættes regler vedrørende de oplysninger, operatøren af oprindelsesvirksomheden skal give den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten, samt de oplysninger, denne kompetente myndighed skal give bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed.

(23) Da anmeldelse af flytninger mellem medlemsstater er et vigtigt skridt i retning af at sikre sporbarhed for akvatiske dyr og animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, og at understøtte sikker handel, bør der ved denne forordning fastsættes nærmere regler vedrørende kravene til forhåndsanmeldelse, herunder oplysninger om de oplysninger, operatører skal fremlægge, samt hasteprocedurer for sådanne anmeldelser. Artikel 219, stk. 2, artikel 220, stk. 2, og artikel 221, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 samt artikel 46 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/171512 angiver de oplysninger, operatører og kompetente myndigheder skal give vedrørende sådanne anmeldelser, og de hasteprocedurer, den kompetente myndighed skal fastlægge i tilfælde af strømsvigt eller andre forstyrrelser i Traces.

(24) I henhold til artikel 222, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429 skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter vedrørende operatørers forpligtelser for så vidt angår flytning af animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr, herunder de risikobegrænsende foranstaltninger, der skal træffes for sådanne produkter på oprindelses- og bestemmelsesstedet. Det følger af nævnte forordnings artikel 222, stk. 4, at samme artikel ikke finder anvendelse på animalske produkter af vildtlevende akvatiske dyr, der høstes eller fanges til direkte konsum. De supplerende regler, der fastsættes ved nærværende forordning, bør derfor kun gælde for animalske produkter af akvakulturdyr, og bør omfatte foranstaltninger, som skal træffes, når visse animalske produkter af akvakulturdyr af listeopførte arter, bortset fra levende akvakulturdyr, kommer ind i et område med status som sygdomsfri med henblik på videre forarbejdning, eller hvis den kompetente myndighed har givet tilladelse til, at de forlader en virksomhed eller zone, der er omfattet af hasteforanstaltninger eller flytningsrestriktioner. De supplerende regler bør også omfatte de dyresundhedscertificerings- og anmeldelseskrav, der gælder for sådanne flytninger, med det formål at sikre, at sådanne produkter kan spores.
(25) De regler, der fastsættes ved denne forordning vedrørende flytning af levende akvatiske dyr, bør vedrøre de arter, der er opført i kolonne 3 og 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, med visse undtagelser for de vektorarter, der er opført i kolonne 4. På grund af den lavere risiko, der er forbundet med animalske produkter af andre akvakulturdyr end levende akvakulturdyr, bør reglerne i nærværende forordning vedrørende flytning af sådanne produkter dog kun finde anvendelse på de modtagelige arter, der er opført i kolonne 3 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, og ikke på de vektorarter, der er opført i kolonne 4 i samme tabel.

(26) Animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, skal under visse omstændigheder ledsages af et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 223 i forordning (EU) 2016/429. Der bør ved nærværende forordning fastsættes nærmere bestemmelser om, hvad disse dyresundhedscertifikater skal indeholde.

(27) Denne forordning bør anvendes fra den 21. april 2021 i overensstemmelse med anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/429 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.04.2020
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet