Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om akvakulturvirksomheter og transportører av akvatiske dyr

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/691 av 30. januar 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til bestemmelser om akvakulturvirksomheter og transportører av akvatiske dyr

Commission Delegated Regulation (EU)2020/691 of 30 January 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of Council as regards rules for aquaculture establishments and transporters of aquatic animals

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbegrunnelsen)

1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") er der fastsat regler om overførbare dyresygdomme, herunder bl.a. regler vedrørende registrering og godkendelse af akvakulturvirksomheder og forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for transportører akvatiske dyr samt regler om sporbarheden for opdrættede akvatiske dyr i Unionen.

Forordning (EU) 2016/429 foreskriver også, at Kommissionen skal vedtage delegerede retsakter i henhold til del IV, afsnit II, kapitel 1, der supplerer disse regler.

De regler, der fastsættes ved nærværende forordning, gengiver i vid udstrækning regler indeholdt i allerede eksisterende EU-retsakter, navnlig Rådets direktiv 2006/88/EF og regler vedtaget på grundlag afdette direktiv, idet disse har vist sig at være effektive med hensyn til at forhindre spredning af listeopførte sygdomme i Unionen. Reglerne er dog i visse henseender blevet ajourført for at tage hensyn til de erfaringer, der er gjort med deres anvendelse, og den nye lovramme, der er fastlagt ved forordning (EU) 2016/429.

Ved nærværende forordning fastsættes der således supplerende regler om følgende:

a) godkendelse af visse akvakulturvirksomheder, der holder akvakulturdyr, og som udgør en væsentlig dyresundhedsmæssig risiko

b) de oplysninger, der skal indgå i registrene over registrerede og godkendte akvakulturvirksomheder, som skal føres af de kompetente myndigheder

c) forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for akvakulturvirksomheder og transportører af akvatiske dyr bestemt til disse virksomheder og til udsætning i naturen

d) overgangsforanstaltninger til beskyttelse af interessenters erhvervede rettigheder og berettigede forventninger som følge af allerede eksisterende EU-retsakter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.01.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.01.2020
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet