Dyrehelseforordningen: ufyllende bestemmelser om husdyr og rugerier

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035 av 28. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til bestemmelser for virksomheter som holder husdyr, rugerier og sporbarthet for visse oppdrettede husdyr og rugeegg

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035 of 28 June 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for establishments keeping terrestrial animals and hatcheries, and the traceability of certain kept terrestrial animals and hatching eggs

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsutkastet, dansk utgave)

BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") er der fastsat regler om overførbare dyresygdomme samt regler vedrørende registrering og godkendelse af virksomheder og transportører og sporbarheden for opdrættede landdyr og rugeæg i Unionen.

Ved dyresundhedsloven, og mere specifikt del IV, afsnit I, kapitel 1 og 2, heri, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, der supplerer disse regler.

Af hensyn til sammenhængen og gennemsigtigheden og for at undgå overlapninger er det derfor vigtigt, at disse supplerende regler samles i én enkelt delegeret retsakt, da de alle er indbyrdes forbundne og vil blive anvendt sammen.

De supplerende regler, der fastsættes ved denne delegerede forordning, gengiver i vid udstrækning regler indeholdt i allerede eksisterende EU-retsakter, som omfatter dyresundhedsmæssige krav til virksomheder, der holder landdyr, og sporbarhedsregler for de pågældende dyr, idet disse har vist sig at være effektive med hensyn til at forhindre spredning af de listeopførte sygdomme i Unionen. Reglerne er dog blevet ajourført for at tage hensyn til de indhøstede erfaringer og den retlige ramme, dyresundhedsloven udgør.

Ved nærværende delegerede forordning fastsættes således supplerende regler om følgende:

a) registrering af transportører, der transporterer opdrættede hunde, katte og fritter og fjerkræ mellem medlemsstaterne

b) kravene vedrørende godkendelse af virksomheder, der holder landdyr, som udgør en høj dyresundhedsrisiko

c) de oplysninger, der skal være indeholdt i de registre over registrerede og godkendte virksomheder og transportører, som de kompetente myndigheder skal føre

d) yderligere forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser som supplement til de idyresundhedsloven fastsatte regler for operatører og transportører af opdrættede landdyr

e) sporbarhedskrav for:

i) kvæg, får, geder, svin, dyr af hestefamilien, dyr af kamelfamilien og hjortedyr

ii) hunde, katte og fritter, når de flyttes til en anden medlemsstat, og for selskabsdyr, når de flyttes til en anden medlemsstat af andre årsager end i ikke-kommercielt øjemed

iii) fugle i fangenskab og rugeæg

iv) landdyr, der holdes i omrejsende cirkusser og dyreforestillinger

f) overgangsforanstaltninger til beskyttelse af interessenters erhvervede rettigheder og berettigede forventninger som følge af allerede eksisterende EU-retsakter

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.06.2019
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet