Dyrehelsebestemmelser om handel med storfe fra visse regioner Italia, Polen og Storbritannia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/277/EU av 10. mai 2011 som endrer vedlegg II til vedtak 93/52/EØF når det gjelder anerkjennelse av visse regioner i Italia som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) og om endring af vedleggene til vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæringen om at visse regioner i Italia, Polen og Storbritannia er offisielt frie for storfetuberkulose, storfebrucellose og enzootisk storfeleukose

Commission Implementing Decision 2011/277/EU of 10 May 2011 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions in Italy as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain regions of Italy, Poland and the United Kingdom are officially free of bovine tuberculosis, bovine brucellosis and enzootic bovine leukosis

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II til vedtak 93/52/EØF, som listefører regioner som er erklært frie for brucellose forårsaket av Brucella melitensis. Regionene Emilia-Romagna og Valle d´Aosta i Italia oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 91/68/EØF, og erklæres derfor som frie for sykdommen.

Rettsakten endrer i tillegg vedleggene I-III til vedtak 2003/467/EF, som listefører medlemsstater og regioner som er erklært frie for henholdsvis tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose hos storfe. Følgende endringer er gjennomført:

Om tuberkulose:

• I Italia er provinsene Rieti og Viterbro i regionen Lazio erklært frie for tuberkulose

Om brucellose:

• I Italia er provinsene Frosinone, Latina og Viterbo i regionen Lazio erklært frie for brucellose
• I Det Forenede Kongeriket er Isle of Man erklært fri for brucellose

Om enzootisk bovin leukose:

• I Italia er provinsen Viterbo i regionen Lazio erklært fri for enzootisk bovin leukose
• I Polen er 44 distrikter (powiaty) i fylkene (voivodships) Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlaskie, Warminsko-Mazurskie og Wielkopolskie erklært frie for enzootisk bovin leukose

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionlistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.05.2011
Anvendelsesdato i EU
31.05.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 64-70
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0277
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro