Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/602 av 15. april 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 med hensyn til standardskjemaene for avlssertifikater for avlsdyr og formeringsmateriale fra dem

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/602 of 15 April 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2017/717 as regards the model forms of zootechnical certificates for breeding animals and their germinal products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/717 fastlægger standardformularer for zootekniske certifikater for avlsdyr og avlsmateriale herfra, og den anvendes fra den 1. november 2018. Disse standardformularer for zootekniske certifikater blev udarbejdet i samråd med eksperter fra medlemsstaterne og relevante interessenter i overensstemmelse med bilag V til forordning (EU) 2016/1012 med henblik på raceforeningers eller avlsforetagenders udstedelse af zootekniske certifikater i overensstemmelse med kravet i artikel 30, stk. 1, i nævnte forordning.

(2) I den periode, hvor de nye standardformularer for zootekniske certifikater er blevet anvendt, har medlemsstaterne og interessenterne underrettet Kommissionen om visse praktiske problemer med anvendelsen af disse standardformularer med hensyn til udskrivning af de zootekniske certifikater og kontrol af avlsdyrs identitet. At det er et enkelt udstedende organ, der udsteder zootekniske certifikater for avlsmateriale, syntes også at skabe problemer på grund af adskillelsen mellem raceforeninger og avlsforetagender på den ene side og, hvis det er tilladt i overensstemmelse med artikel 31, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1012, sædopsamlingsstationer eller sædbanker eller embryoopsamlings- eller -produktionshold på den anden side.

(3) For at gøre det muligt for raceforeninger og avlsforetagender at udstede zootekniske certifikater på et enkelt ark papir er det nødvendigt at tillade udskrivning i både stående og liggende papirretning. Desuden bør det tillades at erstatte udskrivning af fodnoterne og bemærkningerne i standardformularerne for zootekniske certifikater med udskrivning af en henvisning til en direkte tilgængelig flersproget informationskilde, f.eks. et gyldigt og verificeret internetlink til den relevante offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, på et iøjefaldende sted i det zootekniske certifikat.

(4) I oplysningerne om afstamning i de standardformularer for zootekniske certifikater, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2017/717, skal der angives et stambogsnummer for forældre og bedsteforældre til det avlsdyr, som der udstedes et zooteknisk certifikat for. Det er nødvendigt at angive et individuelt identifikationsnummer for forældre og bedsteforældre i oplysningerne om afstamning, hvis det adskiller sig fra stambogsnummeret. For ekstensivt landbrug bør der i standardformularen for det zootekniske certifikat desuden være angivet en parringsperiode i stedet for en parringsdato.

(5) Zootekniske certifikater for avlsmateriale giver oplysninger om avlsmaterialet og donordyret. Der er i nogle medlemsstater indført ordninger, som kræver, at oplysninger om et donordyr valideres af en raceforening eller et avlsforetagende, og at oplysninger om avlsmateriale valideres af en sædopsamlingsstation eller en sædbank eller et embryoopsamlings- eller -produktionshold. Der er derfor behov for, at der i standardformularerne for zootekniske certifikater for avlsmateriale indsættes plads til mere end ét udstedende organs underskrift. Det bør også være muligt at adskille den del af det zootekniske certifikat, der vedrører avlsmateriale, fra den del, der vedrører donordyret, forudsat at en kopi af det zootekniske certifikat, der er udstedt for donordyret, er vedlagt det zootekniske certifikat, der er udstedt for avlsmaterialet.

(6) Under hensyntagen til de erfaringer, der er gjort siden gennemførelsesforordning (EU) 2017/717 fandt anvendelse, er det nødvendigt at ajourføre standardformularerne for zootekniske certifikater for at lette udstedelsen og udskrivningen af disse zootekniske certifikater og muliggøre en bedre kontrol af avlsdyrs identitet. Gennemførelsesforordning (EU) 2017/717 skal derfor ændres.

(7) Forordning (EU) 2016/1012 og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til nævnte forordning, fastsætter regler, som erstatter dem, der er fastsat i Kommissionens beslutning 84/247/EØF, 84/419/EØF, 89/501/EØF, 89/502/EØF, 89/503/EØF, 89/504/EØF, 89/505/EØF, 89/506/EØF, 89/507/EØF, 90/254/EØF, 90/255/EØF, 90/256/EØF, 90/257/EØF, 90/258/EØF, 92/353/EØF, 92/354/EØF, 96/78/EF, 96/79/EF, 96/509/EF, 96/510/EF, 2005/379/EF og 2006/427/EF. Disse beslutninger blev vedtaget i henhold til Rådets direktiv 88/661/EØF, 89/361/EØF, 90/427/EØF, 94/28/EF og 2009/157/EF, som blev ophævet ved forordning (EU) 2016/1012 fra den 1. november 2018.

(8) Af hensyn til klarhed, retssikkerhed og forenkling og for at undgå overlapning bør beslutning 84/247/EØF, 84/419/EØF, 89/501/EØF, 89/502/EØF, 89/503/EØF, 89/504/EØF, 89/505/EØF, 89/506/EØF, 89/507/EØF, 90/254/EØF, 90/255/EØF, 90/256/EØF, 90/257/EØF, 90/258/EØF, 92/353/EØF, 92/354/EØF, 96/78/EF, 96/79/EF, 96/509/EF, 96/510/EF, 2005/379/EF og 2006/427/EF ophæves.

(9) For at muliggøre en gnidningsløs overgang til de nye foranstaltninger er det nødvendigt at udskyde anvendelsesdatoen for nærværende forordning og at fastsætte en overgangsforanstaltning for så vidt angår zootekniske certifikater for sendinger af racerene avlsdyr og hybridavlssvin eller avlsmateriale herfra, der er udstedt i overensstemmelse med standardformularerne i de respektive bilag til gennemførelsesforordning (EU) 2017/717 før datoen for anvendelse af nærværende forordning.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Zootekniske Komité —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.04.2020
Anvendelsesdato i EU
04.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet