Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og -analyse for overvåking og evaluering av nettverket

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/170 av 2. februar 2018 om harmoniserte detaljerte spesifikasjoner for datainnsamling og -analyse for å overvåke og evaluere funksjonen av EURES-nettverket

Commission Implementing Decision (EU) 2018/170 of 2 February 2018 on uniform detailed specifications for data collection and analysis to monitor and evaluate the functioning of the EURES network

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.2.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) 2016/589 skal medlemsstaterne sikre, at der er fastlagt procedurer til indsamling af oplysninger om Eures' aktiviteter, der gennemføres på nationalt plan.

(2) For at kunne måle Euresnettets resultater og aktiviteter på en nøjagtig og konsekvent måde er det nødvendigt at fastlægge en fælles begrebs- og proceduremæssig ramme og at definere indikatorer og de data, der som minimum skal indsamles.

(3) Denne begrebs- og proceduremæssige ramme bør bidrage til at vurdere fremskridtene i retning af at nå målene med Euresnettet i henhold til forordning (EU) 2016/589.

(4) For at kunne måle Euresnettets resultater på en sammenhængende måde og muliggøre en optimal evaluering af dets funktionsmåde bør rammen omfatte to yderligere dimensioner ud over de tre dimensioner af støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere som omhandlet i artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) 2016/589, nemlig oplysning og vejledning, beskæftigelsesresultater og kundetilfredshed. Disse to yderligere dimensioner af Eures' aktiviteter er den horisontale støtte, f.eks. uddannelse, samt kommunikation, samarbejde og outreachaktiviteter, f.eks. rekrutteringsarrangementer og indsatsen for at sikre gennemsigtige arbejdsmarkedsoplysninger. Integrationen af disse to yderligere dimensioner i Eures-resultatmålingssystemet giver mulighed for at opfylde forskellige oplysningskrav i forordning (EU) 2016/589 og gør Eures-resultatmålingssystemet kompatibelt med andre rapporteringsmekanismer, der er specificeret i samme forordning. Samtidig med at de potentielle fordele ved Euresnettet maksimeres, vil det kunne bidrage til at reducere rapporteringsbyrden for medlemsstaterne.

(5) For at lette indsamlingen og analysen af data og undgå dobbeltarbejde bør rammen bygge på eksisterende praksis i medlemsstaterne, især praksis i de offentlige arbejdsformidlinger.

(6) Rammen skal være fleksibel nok til, at der kan gøres brug af alternative datakilder eller indsamlingsmetoder i de tilfælde, hvor de umiddelbare resultater af specifikke aktiviteter som f.eks. rekruttering og formidling kan være vanskelige at måle på en direkte måde.

(7) Al potentiel synergi med ordningerne og procedurerne vedrørende den årlige planlægning, overvågning og evaluering af Euresnettets aktiviteter i henhold til artikel 31 i forordning (EU) 2016/589 bør udnyttes, navnlig således at der i efterfølgende nationale arbejdsprogrammer kan tages højde for analysen af resultatmålingen.

(8) Rammen bør muliggøre en effektiv forvaltning af Eures' aktiviteter på nationalt niveau og EU-niveau og bidrage til at vurdere, hvornår der er behov for strategiske eller operationelle ændringer. Rammen bør støtte udviklingen af en resultatmålingskultur inden for Euresnettet, hvor resultatorientering, omkostningseffektivitet og ansvarlighed for udgifter bør være centrale elementer.

(9) Rammen bør fungere som et instrument til at indsamle sammenlignelige kvantitative og kvalitative data for at måle de omfattede Euresaktiviteter, men enhver analyse og fortolkning bør foretages med den nødvendige forsigtighed og under hensyn til situationsbestemte faktorer på nationalt niveau som f.eks. arbejdsmarkedssituationen, organisatoriske strukturer og den generelle tilgang til mobilitet. Af denne grund bør medlemsstaterne være ansvarlige for analysen på nationalt niveau.

(10) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Euresudvalget —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.02.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet