Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1257 av 11. juli 2017 om dei tekniske standardane og formata som er naudsynte for å innføre eit einsarta system som gjer det mogleg å kople ledige stillingar saman med jobbsøknader og CV-ar på EURES-portalen

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1257 of 11 July 2017 on the technical standards and formats required for a uniform system to enable matching of job vacancies with job applications and CVs on the EURES portal

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 6.1.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2019)

Sammendrag av innhold
Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. april 2016 forordning (EU) 2016/589 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og fremme økt integrering av arbeidsmarkedene. Forordningen er basert på EU-kommisjonens forslag av 17. januar 2014. Forordningen endrer regelverk for samarbeidet innen EURES–nettverket (EU) No 492/2011. EURES er et sammarbeidsnettverk mellom Europa-kommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EØS-land og Sveits. Norge har deltatt i EURES-nettverket siden 1994. Norges deltakelse forvaltes av Arbeids-og velferdsetaten.

Forordning (EU) 2016/589 reviderer det tidligere EURES-regelsettet for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige

rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Forordningen tar sikte på å gjenetablere og omstrukturere EURES-nettverket som en del av den reviderte rettslige rammen, med formål om å bli ytterligere styrket.

Forordning (EU) 2016/589 er detaljer omtalt i et eget EØS-notat.

Forordning (EU) 2016/589 etablerer blant annet prinsipper og regler for samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatene om utveksling av relevante tilgjengelige opplysninger om stillingsutlysninger, jobbsøknader og CV-er. Artikkel 17 legger til rette for etablering av et ensartet system for å samle stillingsutlysninger, jobbsøknader og CV-er fra medlemsstatene på EURES-portalen.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1257 av 11. juli 2017 skisserer nærmere bestemmelser for anvendelsen av artikkel 17 nr. 8 om tekniske standarder og formater som kreves for et enhetlig system for å muliggjøre matching av ledige stillinger med jobbsøknader og CV-er på EURES-portalen.

For å etablere et ensartet system og sikre effektive oppslag på og matching av opplysninger som finnes, kreves det at man benytter felles standarder og formater for de opplysningene som utveksles.

For å lette arbeidet til de nasjonale koordineringskontorene når det gjelder å organisere en samordnet overføring til EURES-portalen etableres det noen generelle prinsipper og avklaringer om hvilke rettigheter og hvilket ansvar de som oppretter og de som innehar disse dataene har, og hvordan vern av personopplysninger sikres gjennom alle leddene av datautveksling.

Behandling av personopplysninger, skal gjennomføres i overensstemmelse med EU-retten om beskyttelse av personopplysninger, særlig Europaparlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF og Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 samt relevante nasjonale gjennomføringstiltak.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2016/589 erstatter regelsettet for EURES som er nedfelt i kapittel II i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 492/2011 om fri bevegelse av arbeidskraft i medlemslandene. Forordning 492/2011 er i sin helhet gjennomført i norsk rett i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012. Artikkel 39 i forordning 2016/589 regulerer endringen av forordning 492/2011 og gir en opplisting av hvilke artikler i forordning 492/2011 som oppheves ved ikrafttredelsen av forordning 2016/589. Bestemmelsene i forordning 2016/589 tas inn som vedlegg 2 i EØS-arbeidstakarlova. Det samme gjelder kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1257 av 11. juli 2017.

Gjennomføringsbeslutningen krever endring i norsk lovgivning. Det er behov for å ta forbehold om Stortingets samtykke i henhold til EØS-avtalen artikkel 103.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av beslutningen anses å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for Arbeids- og velferdsetaten knyttet til utviklingen av IKT-tjenester. Dette gjelder arbeidet knyttet til å opprette og holde ved like én enkel samordnet kanal for overføring av stillingsutlysninger og arbeidssøkerprofiler fra nasjonale EURES-medlemmer, samt der det er relevant, EURES-partnere, til EURES-portalen. Det skal etableres en teknisk infrastruktur som er tilsluttet EURES-portalen hvor EURES-medlemmer samt, der det er relevante EURES-partnere, kan slutte seg til og overføre sine data. Dette medfører at etaten tillegges et utvidet tilsyn og overvåkningsansvar i forhold til data som overføres.

De økonomiske konsekvensene for fordningen og de tilknyttede gjennomføringsbeslutnigene er omtalt samlet i et eget EØS-notat om forordning 2016/589.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært forelagt Arbeids og velferdsdirektoratet.

Rettsakten har vært vurdert av speisalutvalget for arbeidsmiljø og fribevegelighet av personer og arbeidstakere, der berørete departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten akseptabel og relevant.

Vurdering
Forordningen (EU) 2016/589 etablerer blant annet prinsipper og regler for samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatene om utveksling av relevante, tilgjengelige opplysninger om stillingsutlysninger, jobbsøknader og CV-er.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1257 av 11. juli 2017 beskriver tekniske standarder og formater som skal benyttes i et ensartet system for å samle stillingsutlysninger, jobbsøknader og CV-er fra EURES-medlemmer og, der det er relevant, EURES-partnere på EURES-portalen, samt metoder og prosedyrer som skal benyttes for å enes om fremtidige tekniske og funksjonelle definisjoner.

Gjennomføringsbeslutningen er EØS-relevant.

Gjennomføring av EØS-regler som svarer til beslutningen vil kreve endringer i EØS-arbeidstakerlova.

Status
Europaparlamentet og Rådet vedtok forordning (EU) 2016/589 13. april 2016. Forordningen trådte i kraft 12. mai 2016,er bindende i sin helhet og gjelder umiddelbart i hver medlemsstat. Artikkel 12 nr. 3 og artikkel 17 nr. 1-7 skal gjelde fra den 13. mai 2018.

Artikkel 38 viser til endringer i Europaparlamentet og Rådetd forordning (EU) 1296/2013 og artikkel 39 viser til endringer i Europaparlamentet og Rådets Fforordning (EU) 492/2011.

Forordning (EU) 2016/589 er omtalt i et eget EØS-notat.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU erstattes.

Kommisjonens vedtok gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1257 11. juli 2017. Gjennomføringsbeslutningen trådte i kraft 8. august 2017.

Det legges opp til at EØS-komiteen vedtar å innlemme gjennomføringsbeslutningen i EØS-avtalen.

Etter beslutningen i EØS-komiteen vil Arbeids- og sosialdepartementet utarbeide et utkast til Prop. LS om Stortinget sitt samtykke til å ta beslutningen i EØS-komiteen inn i EØS-avtalen.

Gjennomføringen av det nye EURES-regelverket i norsk rett krever endring i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012 nr. 81 (lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2017
Anvendelsesdato i EU
01.09.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) 2016/589)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1257
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro