Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1022/2013 av 22. oktober 2013 om endring av forordning (EU) nr. 1093/2010 om opprettelse av en europeisk banktilsynsmyndighet (EBA) når det gjelder overføring av spesifikke oppgaver til Den europeiske sentralbank i henhold til rådsforordning (EU) nr. 1024/2013

Regulation (EU) No 1022/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards the conferral of specific tasks on the European Central Bank pursuant to Council Regulation (EU) No 1024/2013

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)
EU er i ferd med å etablere en "Banking Union". Et hovedelement i "Banking Union" er en Single Supervisory Mechanism (SSM) som vil ha direkte tilsyn med banker i Euro-området. Også EU-land utenfor Euro-området kan velge å knytte seg til SSM. Som følge av opprettelsen av SSM, er det behov for å endre forordning 1093/2010 (EU) - EBA-forordningen - for så vidt gjelder stemmeforholdet i EBAs styrende organer (Board of Supervisors og Management Board) mellom de land som deltar og ikke deltar i SSM.

Vurdering
Forordningen er til vurdering på EFTA-siden.

Status
Forordningen ble vedtatt av EU-parlamentet og Rådet 22. oktober 2013. Forordningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.09.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2013
Anvendelsesdato i EU
30.10.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 48-57
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1022
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro