Dekk til kjøretøy og tilhengere (sammenstilling av eksisterende regleverk)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om dekk til motorkjøretøyer og tilhengere samt om montering av disse (kodifisering)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council relating to tyres for motor vehicles and their trailers and to their fitting (Codification)

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.2.2012

Behandlende organ

Nærmere omtale

[Red. anm.: forslaget ble trukket av Kommisjonen 20.5.2017]

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2012)

Sammendrag av innhold
Forslaget går ut på å kodifisere rådsdirektiv 92/23/EØF av 13. mars 1992 om dekk for motorvogner og deres tilhengere og montering av dekk. Direktiv 92/23/EØF er et av særdirektivene under det europeiske typegodkjenningssystemet fastsatt av godkjenningsdirektiv 2007/46/EF, og inneholder tekniske krav til dekk og montering av dekk. Kommisjonen er opptatt av å forenkle lovgivningen innenfor EU. Kommisjonen har derfor besluttet at et direktiv skal kodifiseres senest etter hver tiende endring, for å sikre en bedre oversikt over hvilke krav som gjelder for de enkelte områder. Direktiv 96/23/EØF har blitt vesentlig endret ved flere anledninger, og forslaget innebærer dermed en kodifisering av samtlige endringer. Dette medfører at kravene i rettsakten tydeliggjøres og blir mer tilgjengelig for brukerne.Forslaget medfører at direktiv 92/23/EØF blir opphevet og erstattet, men det materielle innholdet videreføres.

Merknader

EU-hjemmel
Forslaget er vedtatt med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions funksjonsmåte, artikkel 114.

Gjeldende rett
Direktiv 92/23/EØF er i dag implementert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 13 om hjul og dekk.

Konsekvenser
Forslag til nytt direktiv innebærer ingen realitetsendringer, da dette er en kodifisering av tidligere innførte tekniske krav. Forslaget vil således ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst. Herunder må kapittel 13 og vedlegg I i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) endres/oppdateres. Norge stiller seg positiv til forslaget, da regelverket blir enklere å forholde seg til.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, der Nærings- og handelsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant forslaget til rettsakt EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forslaget anses for å være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av forslaget.

Status
Forslaget ble offentliggjort 11. mars 2011.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet