CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/649 av 23. januar 2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 for å ta høyde for utviklingen i massen til nye personbiler som ble registrert i 2014, 2015 og 2016

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/649 of 23 January 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the evolution of the mass of new passenger cars registered in 2014, 2015 and 2016

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2018)

Sammendrag av innhold
Basisforordning 443/2009 retter seg i første rekke mot personbilfabrikanter og er en del av EUs arbeid med å redusere utslipp av CO2 fra personbiler. I forordningens vedlegg I er det angitt hvordan bilprodusentenes spesifikke utslippsmål for CO2 skal beregnes. Til beregningen benyttes en gjennomsnittsvekt, M0. Verdien av gjennomsnittsvekten skal justeres hvert tredje år (jf. basisforordningens artikkel 13 nr. 2) for å ta høyde for utviklingen av massen til nye personbiler som registreres i EU. Forrige gang M0 ble justert var ved forordning (EU) 2015/6.

Forordning (EU) 2018/649 setter altså ny verdi for gjennomsnittsvekten M0. Verdien er basert på data fra rapporteringer fra kalenderårene 2014, 2015 og 2016. Den nye verdien er basert på et vektet gjennomsnitt som tar hensyn til antallet nye registreringer i hvert referanseår. Med virkning fra 1. januar 2019 justeres verdien av M0 ned 12,52 kg fra 1392,4 kg til 1379,88 kg.

Merknader

EU-hjemmel
Rettsakten blir vedtatt av EU-kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten foreslås gjennomført i ny forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler. Forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative kostnader utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningsforslaget vurderers å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten går via hurtigprosedyren, og vil derfor ikke bli behandlet i spesialutvalget. Den vurderes EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt 23. januar 2018, og har ikrafttreden i EU 17. mai 2018.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
23.01.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.01.2018
Anvendelsesdato i EU
17.05.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet