CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av svensk versjon

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 29. juni 2020 om retting av den svenske versjonen av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 29 June 2020 correcting the Swedish language version of Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den svenske udgave af forordning (EF) nr. 1272/2008 indeholder en fejlagtig værdi i første og anden række af Kategori Kronisk 3, litra b), nr. iii), i bilag I, tabel 4.1.0.

(2) Den svenske udgave af bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet