Bruk av vaksiner mot Newcastle-sykdom hos fjørfe

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 955/2010 av 22. oktober 2010 som endrer forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder bruken av vaksiner mot Newcastle-sykdom

Commission Regulation (EU) No 955/2010 of 22 October 2010 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards the use of vaccines against Newcastle disease

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.2.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

I ”Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals” fra Verdensorganisasjonen for dyrehelse (OIEs manual) er det fastsatt krav til vaksiner mot Newcastle disease. De generelle kriteriene i EØS-regelverket for anerkjente vaksiner mot Newcastle disease bør inneholde en dynamisk referanse til kravene i OIEs manual for å ta hensyn til løpende oppdateringer som følge av utviklingen på det vitenskapelige området. Det bør dessuten tas hensyn til tekniske fremskritt som er gjort når det gjelder fremstilling av vaksiner mot Newcastle disease.

Import fra tredjeland av fjørfe og fjørfeprodukter til EØS-området er regulert i forordning (EU) nr. 798/2008. EU-kommisjonen har nå gjort endringer i kriteriene som gjelder vaksiner mot Newcastle disease. De nye kriteriene er fastsatt i endringsforordning (EU) nr. 955/2010.

I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater føyes forordning (EU) nr. 955/2010 til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2. Videre erstattes standardsertifikat-modellen POU som gjelder import av fjørfekjøtt til EØS-området med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordningen.

Merknader
Rettsakten krever regelverksendring. I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater føyes forordning (EU) nr. 955/2010 til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2. Videre erstattes standardsertifikat-modellen POU som gjelder import av fjørfekjøtt til EØS-området med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordningen.

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser, verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 17. november 2010 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2010
Anvendelsesdato i EU
01.12.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.11.2010
Anvendes fra i Norge
17.11.2010