Bruk av fartsskriver innen veitransport

Tittel

Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport

Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport

Siste nytt

Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 26.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 17.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsforordningen, dansk utgave)

Ved forordning (EOEF) nr. 1463/70, som senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2828/77, blev der indfoert et kontrolapparat inden for vejtrafik;

paa baggrund af de aendringer, der er omhandlet nedenfor, boer samtlige de bestemmelser, som gaelder paa omraadet, af hensyn til overskueligheden samles i én og samme tekst, og forordning (EOEF) nr. 1463/70 boer foelgelig ophaeves ; dog skal de i artikel 3 naevnte undtagelser for visse former for personbefordring fortsat gaelde i et naermere fastlagt tidsrum;

anvendelsen af et kontrolapparat, der kan angive de tidsgrupper, som omhandles i Raadets forordning (EOEF) nr. 3820/85 af 20. december 1985 om harmonisering af visse bestemmelser paa det sociale omraade inden for vejtransport, vil kunne sikre en effektiv kontrol af naevnte bestemmelser;

forpligtelse til at anvende et saadant kontrolapparat kan kun paalaegges koeretoejer, som er indregistreret i medlemsstaterne ; nogle af disse koeretoejer kan desuden uden vanskeligheder udelukkes fra denne forordnings anvendelsesomraade;

medlemsstaterne boer med Kommissionens godkendelse kunne fritage visse koeretoejer fra forordningens bestemmelser under saerlige omstaendigheder ; i noedstilfaelde boer saadan fritagelse kunne meddeles for et begraenset tidsrum uden forudgaaende godkendelse af Kommissionen;

for at muliggoere en effektiv kontrol skal apparatet fungere korrekt, vaere let at haandtere og vaere indrettet saaledes, at muligheder for besvigelser i videst mulig udstraekning er udelukket ; derfor skal kontrolapparatet saerskilt for hver foerer paa individuelle kontrolblade optegne tilstraekkeligt noejagtige og let aflaeselige oplysninger om de enkelte tidsgrupper;

en fuldautomatisk optegnelse af yderligere oplysninger om koerslen, f.eks. hastigheden og den tilbagelagte vejstraekning, kan bidrage vaesentligt til faerdselssikkerheden og til en rationel brug af koeretoejet, og det er derfor hensigtsmaessigt ligeledes at bestemme, at apparatet skal optegne disse oplysninger;

der er behov for fastsaettelse af faellesskabsnormer for konstruktion og installation af kontrolapparater og for udarbejdelse af en procedure for meddelelse af EOEF-typegodkendelse af saadanne, for at enhver hindring for indregistrering af koeretoejer, som er udstyret med kontrolapparat, eller for at saadanne koeretoejer saettes i drift eller anvendes, kan undgaas i alle medlemsstater;

saafremt der opstaar uoverensstemmelser mellem medlemsstaterne vedroerende en EOEF-typegodkendelse, boer Kommissionen inden for en frist paa seks maaneder kunne afgoere tvisten ved en beslutning, saafremt de paagaeldende medlemsstater ikke har kunnet bilaegge den;

med henblik paa at fremme gennemfoerelsen af denne forordning og hindre misbrug boer foerere, der anmoder derom, have udleveret en genpart af deres diagramark;

for at kunne virkeliggoere formaalene med den ovennaevnte kontrol med arbejds- og hviletider skal det indskaerpes arbejdsgivere og foerere at overvaage, at apparatet fungerer korrekt, og omhyggeligt at gennemfoere de i henhold til ordningen noedvendige foranstaltninger;

bestemmelserne om, hvor mange diagramark en foerer skal medbringe, boer aendres som foelge af, at der indfoeres en fast uge i stedet for en variabel uge;

den tekniske udvikling kraever en hurtig tilpasning af de tekniske forskrifter, der er fastsat i bilagene til denne forordning ; for at lette ivaerksaettelsen af de noedvendige foranstaltninger i denne henseende boer der fastsaettes en procedure for et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i et raadgivende udvalg;

det boer understreges, at det er vigtigt og noedvendigt, at medlemsstaterne udveksler foreliggende oplysninger om eventuelle overtraedelser;

for at apparatet kan fungere korrekt og regelmaessigt, boer der fastlaegges ensartede betingelser for afproevningen og de periodiske eftersyn af installerede apparater

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.12.1985
Anvendelsesdato i EU
29.09.1986
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet