Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1161/2014 av 30. oktober 2014 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport

Commission Regulation (EU) No 1161/2014 of 30 October 2014 adapting to technical progress Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 05.12.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 1161/2014 endrer sluttangivelsen av tidsrommet angitt i forordning (EØF) 3821/85 vedlegg 1B del I punkt (rr) første strekpunkt fra 31. desember 2013 til 31. desember 2015.

Kommisjonsforordningen viderefører ordningen med adaptere i kjøretøy som skal ha digital fartsskriver, men hvor det er teknisk umulig å installere den digitale fartsskriverens bevegelsessensor på ordinær måte. Dette gjelder kjøretøy i klassene M1 og N1. I disse kjøretøyene installeres en adapter som lar den digitale fartsskriveren benytte andre impulser som alternativ til impulser fra den ordinære bevegelsessensoren som ellers, i øvrige kjøretøy, sitter på kjøretøyets girkasse. En adapter regnes i utgangspunktet ikke som en del av fartsskriveren, men defineres gjennom denne unntaksregelen som en fullverdig komponent i fartsskriveren.

Med de kommende tekniske spesifikasjonene (implementing acts) til den nye fartsskriverforordningen (165/2014) forventes en mer langsiktig regulering av bruken av adaptere.

Merknader
Kommisjonsforordning (EU) 1161/2014 antas ikke å ha økonomiske, administrative eller praktiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for transport.

Vurdering
Rettsakten vurderes som praktisk og hensiktsmessig

Andre opplysninger
Det knytter seg noe usikkerhet til fremdriften i EU-kommisjonens arbeid med de tekniske spesifikasjonene (implementing acts) til forordning 165/2014. En eventuell forsinkelse vil kunne gjøre det nødvendig for EU-kommisjonen å vedta ytterligere en rettsakt med tilsvarende innhold som i kommisjonsforordning (EU) 1161/2014 og slik forlenge overgangsordningen.

Status
Kommisjonsforordning (EU) 1161/2014 ble publisert i Official Journal of the European Union 31. oktober 2014, og gjelder med tilbakevirkende kraft fra 31. desember 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.10.2014
Anvendelsesdato i EU
01.11.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.06.2015
Anvendes fra i Norge
23.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1161
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro