Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1177 av 10. juli 2019 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1177 of 10 July 2019 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards imports of gelatine, flavouring innards and rendered fats

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.10.2019)

Sammendrag av innhold
Import av animalske biprodukter er regulert i forordning (EU) nr. 142/2011, som inneholder en liste med vilkår for import av ulike materialer til ulik bruk.

Rettsakten foreslår justering av denne listen for det første ved at Egypt føres opp som et tredjeland som det er tillatt å importere gelatin fra. For det andre foreslås det å samkjøre listen over land det er tillatt å importere animalske smaksforsterkere fra med listen over tredjeland det er tillatt å importere viltkjøtt fra. For det tredje foreslås det kriterier for import av utsmeltet fett til bruk ved produksjon av biodiesel.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om animalske biprodukter

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og/eller industrien i Norge som importerer slikt materiale

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsaken er vedtatt i EU.
Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.07.2019
Anvendelsesdato i EU
31.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet