Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal

Tittel

Kommisjonens gjennnomføringsbeslutning (EU) 2019/1331 av 5. august 2019 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder peppermynteolje og sitronellal, forelagt av Storbritannia i samsvar med artikkel 36 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1331 of 5 August 2019 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product containing peppermint oil and citronellal referred by the United Kingdom in accordance with Article 36(1) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den 24. november 2017 indgav virksomheden Bird Free Ltd (»ansøgeren«) en ansøgning om godkendelse af det biocidholdige produkt »Bird Free« i henhold til den forenklede godkendelsesprocedure til den kompetente myndighed i Det Forenede Kongerige. Produktet blev godkendt i Det Forenede Kongerige den 5. juni 2018. »Bird Free« er et afskrækningsmiddel mod fugle af produkttype 19, og de to aktivstoffer i produktet, pebermynteolie og citronellal, er medtaget i bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012 uden begrænsninger.

(2) »Bird Free« er en gel, der kan anvendes til at afskrække vildtlevende duer fra at bygge reder på bygninger og andre konstruktioner. I henhold til artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 gav godkendelsesindehaveren den 12. juni 2018 medlemsstaterne meddelelse om, på hvilke medlemsstaters områder det påtænktes at bringe produktet i omsætning.

(3) I henhold til artikel 27, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) nr. 528/2012 forelagde Frankrig og Tyskland indsigelser for koordinationsgruppen den 12. juli 2018 og fremførte, at det omtvistede biocidholdige produkt ikke opfylder kravene i samme forordnings artikel 25.

(4) Frankrig mener i sin indsigelse, at »Bird Free« synes at afskrække fugle visuelt pga. udsendelse af UV-lys, og at denne virkning burde have været rapporteret i ansøgningen. Frankrig mener også, at der er behov for en yderligere negativ kontrol, dvs. prøvning af en blanding af produktet uden aktivstofferne, med henblik på at sikre, at biocidvirkningen forårsages af aktivstofferne. Frankrig stiller spørgsmålstegn ved effektiviteten af aktivstofferne i »Bird Free« pga. de små mængder heraf i produktet og den faldende koncentration af citronellal under opbevaring af produktet. Frankrig mener derfor, at der bør gennemføres nye prøver for at påvise, at virkningen af »Bird Free« er forårsaget af en afskrækkende lugt, som følge af aktivstofferne.

(5) Tyskland mener i sin indsigelse, at de virkningsdata, som ansøgeren har fremlagt, ikke er acceptable, da det biocidholdige produkt uden aktivstofferne ikke blev anvendt i kontrolgrupperne. Tyskland mener, at det uden en sådan kontrol ikke kan bekræftes, at aktivstofferne har en afskrækkende virkning på duer. Tyskland mener desuden, at det er uklart, hvilken virkemåde der forårsager den afskrækkende virkning.

(6) Sekretariatet for koordinationsgruppen opfordrede medlemsstaterne og ansøgeren til at fremsætte skriftlige bemærkninger til sagen. Sagen blev drøftet på koordineringsgruppens møde den 25. september 2018 og på en telekonference den 12. oktober 2018.

(7) Da koordinationsgruppen ikke nåede til enighed, videregav Det Forenede Kongerige den 31. oktober 2018 de udestående indsigelser til Kommissionen, jf. artikel 36, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012. Det Forenede Kongerige redegjorde dermed i detaljer for de punkter, som medlemsstaterne ikke havde kunnet nå til enighed om, og for begrundelsen for deres uenighed for Kommissionen. En kopi af redegørelsen blev fremsendt til de berørte medlemsstater og ansøgeren.

(8) Den 27. november 2018 anmodede Kommissionen i henhold til artikel 36, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012 Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) om at afgive udtalelse om en række spørgsmål vedrørende de udestående indsigelser.

(9) Agenturet vedtog sin udtalelse den 1. marts 2019 efter at have givet ansøgeren mulighed for at fremsætte skriftlige bemærkninger i henhold til artikel 38, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012

(10) Ifølge agenturet er det biocidholdige produkt »Bird Free« tilstrækkeligt effektivt og opfylder derfor betingelsen for godkendelse i overensstemmelse med den forenklede godkendelsesprocedure, som fastsat i artikel 25, litra d), i forordning (EU) nr. 528/2012.

(11) I lyset af agenturets udtalelse anses det omtvistede biocidholdige produkt for at være tilstrækkelig effektivt, som det kræves i henhold til artikel 25, litra d), i forordning (EU) nr. 528/2012.

(12) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.08.2019
Anvendelsesdato i EU
27.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet