Biocider: godkjenning av produktfamilien Quat-Chem's iodine based products

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1287 av 24. september 2018 om EU-godkjenning av biocidproduktfamilien "Quat-Chem's iodine based products"

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1287 of 24 September 2018 granting a Union authorisation for the biocidal product family Quat-Chem's iodine based products

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2018)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012) har en godkjenningsprosess hvor produkter og produktfamilier kan godkjennes for hele EU/EØS uten nasjonal godkjenning i hvert enkelt land.

Forordning (EU) 2018/1287 gir unionsgodkjenning til biocidproduktfamilien Quat-Chem's iodine based products med det aktive stoffet jod i produkttype 3, basert på en søknad om samme biocidprodukt med biocidproduktfamilien Hyphred's iodine based products som referansefamilie.

Jod er godkjent som biocidaktivt stoff i EU, men så snart vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper er fastsatt, vil Kommisjonen vurdere behovet for en ny vurdering av jod, inkludert polyvinylpyrrolidonjod. Avhengig av resultatet vil Kommisjonen vurdere om EU-godkjenninger av produkter som inneholder aktivstoffet skal tas opp til fornyet godkjenning.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 24. september 2018 og ble publisert i OJ 25. september 2018.
Rettsakten tas ikke inn i norsk forskrift, men det fattes vedtak hvor biocidproduktfamilien godkjennes.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.09.2018
Anvendelsesdato i EU
15.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet