Biocider: godkjenning av familien av jodprodukter fra Prodhynet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1288 av 24. september 2018 om EU-godkjenning av biocidproduktfamilien av Prodhynets jodbaserte produkter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1288 of 24 September 2018 granting a Union authorisation for the biocidal product family Prodhynet's iodine based products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.9.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den 3. august 2015 indgav Prodhynet SA en ansøgning til Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 og artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2013 om godkendelse af en sammenfaldende familie af biocidholdige produkter, jf. artikel 1 i forordning (EU) nr. 414/2013, med betegnelsen »Prodhynet's iodine based products« (i det følgende benævnt »den sammenfaldende produktfamilie«) af produkttype 3 som beskrevet i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012. Ansøgningen vedrørende den sammenfaldende produktfamilie blev registreret under sagsnummer BC-YK019030-42 i registret over biocidholdige produkter (i det følgende benævnt »registret«). I ansøgningen fremgik ligeledes ansøgningsnummeret på den tilsvarende familie af referenceprodukter (»Hypred's iodine based products«), der blev optaget i registret under sagsnummer BC-LC018584-49.

(2) Den sammenfaldende produktfamilie indeholder aktivstoffet iod, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012. Idet der tages hensyn til aktivstoffets iboende egenskaber, vil Kommissionen, så snart de videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100, træder i kraft, overveje behovet for at foretage en ny vurdering af godkendelsen af iod, herunder polyvinylpyrrolidon-iod, i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 528/2012. Afhængigt af resultatet af denne vurdering vil Kommissionen dernæst overveje, hvorvidt EU-godkendelserne af biocidholdige produkter, som indeholder aktivstoffet, skal tages op til fornyet vurdering i henhold til artikel 48 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Den 26. januar 2018 fremlagde agenturet en udtalelse for Kommissionen, herunder udkastet til resumé af det biocidholdige produkts egenskaber (i det følgende benævnt »resuméet«), i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 414/2013. I udtalelsen konkluderes det, at den sammenfaldende produktfamilie henhører under definitionen »familie af biocidholdige produkter«, jf. artikel 3, stk. 1, litra s), i forordning (EU) nr. 528/2012, at de mulige forskelle mellem den sammenfaldende produktfamilie og den tilsvarende familie af biocidholdige referenceprodukter er begrænset til oplysninger, der kan ændres administrativt i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 354/2013, og at den sammenfaldende produktfamilie på grundlag af vurderingen af ovennævnte tilsvarende familie af referenceprodukter, og forudsat at den er i overensstemmelse med udkastet til resumé, opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 19, stk. 1 og 6, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(4) Den 6. marts 2018 fremlagde agenturet udkastet til resumé for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5) Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og finder derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af den sammenfaldende produktfamilie, og at resuméet bør optages i registret i overensstemmelse med artikel 71, stk. 6, i denne forordning.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.09.2018
Anvendelsesdato i EU
15.10.2018
Opphører å gjelde
30.09.2028
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet