Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkttype 18

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1292 av 25. september 2018 om godkjenning av cyfenotrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1292 of 25 September 2018 approving cyphenothrin as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 18

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.9.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til anvendelse i biocidholdige produkter. Denne liste omfatter cyphenothrin.

(2) Cyphenothrin er blevet vurderet til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18, insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr, som beskrevet i bilag V til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 98/8/EF, der svarer til produkttype 18 som beskrevet i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Grækenland blev udpeget som rapporterende medlemsstat, og landets kompetente vurderingsmyndighed fremsendte vurderingsrapporten sammen med sine anbefalinger den 11. april 2013.

(4) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter den 14. december 2017 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5) Det kan udledes af artikel 90, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012, at stoffer, for hvilke medlemsstaternes vurdering er afsluttet pr. 1. september 2013, bør evalueres under hensyntagen til betingelserne i artikel 5 i direktiv 98/8/EF. Ifølge Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse kan biocidholdige produkter af produkttype 18, som indeholder cyphenothrin, forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF, forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(6) Derfor bør cyphenothrin godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18, forudsat at visse specifikationer og betingelser er opfyldt.

(7) Det konkluderes i Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, at cyphenothrin opfylder kriterierne for at være et persistent (P) og toksisk (T) stof, jf. bilag XIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006.

(8) Med henblik på forordning (EU) nr. 528/2012 opfylder cyphenothrin betingelserne i artikel 10, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 528/2012 og bør derfor betragtes som kandidat til substitution. Den modtagende kompetente myndighed eller — i tilfælde af en ansøgning om en EU-godkendelse — den kompetente vurderingsmyndighed bør foretage en sammenlignende vurdering som en del af vurderingen af en ansøgning om godkendelse eller om fornyet godkendelse af et biocidholdigt produkt indeholdende cyphenothrin.

(9) Da det kan udledes af artikel 90, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012, at stoffer, for hvilke medlemsstaternes vurdering er afsluttet pr. 1. september 2013, bør godkendes i henhold til direktiv 98/8/EF, bør godkendelsesperioden være 10 år i overensstemmelse med den praksis, der er fastlagt i henhold til nævnte direktiv.

(10) Der bør gå en rimelig tid, før et aktivstof godkendes, således at berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.09.2018
Anvendelsesdato i EU
16.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet