Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 8. august 2019 om endring av europaparlaments-og rådsdirektiv (EU) nr. 528/2012 for å inkludere konsentrert eplesaft som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 8 August 2019 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include concentrated apple juice as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2019)

Sammendrag av innhold
Konsentrert eplesaft som biocidaktivt stoff var tidligere omfattet av et unntak for mat- og fôrstoffer for bruk som avskrekkings- eller tiltrekkingsmidler av produkttype 19 (repellenter og lokkestoffer). Stoffet ble deretter notifisert og oppført i vurderingsprogrammet for biocidaktive stoffer. Kommisjonen ba i januar 2017 det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) om en vurdering, og de konkluderte med at bruk av konsentrert eplesaft ikke medfører betenkeligheter i henhold til biocidforordningens artikkel 28(2), og kan derfor inkluderes i vedlegg I til biocidforordningen. Biocidprodukter med aktivstoffer på vedlegg I kan håndteres med forenklet søknadsprosedyre. Siden konsentrert eplesaft har naturlig opprinnelse bør det plasseres i kategori 4 "Tradisjonelt brukte stoffer av naturlig opprinnelse". Inkluderingen gjelder bare konsentrert eplesaft definert som mat eller fôr. Frist for søknad om godkjenning av produkter som inneholder konsentrert eplesaft settes til 1. juni 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 8. august 2019 og ble publisert i EU register 21. august 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet