Biociddirektivet: inkludering av fruktose som aktivt stoff

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 8. august 2019 om endring av europaparlaments-og rådsdirektiv (EU) nr. 528/2012 med henblikk på oppføring av fruktose som et aktivt stoff i vedlegg I

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 8 August 2019 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include D-fructose as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Fruktose som aktivstof, i det omfang det udgjorde fødevarereller foderstoffer beregnet til brug som afskræknings-eller tiltrækningsmiddel af produkttype 19, var tidligere omfattet af undtagelsen for fødevarer og foderstoffer i henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007.

(2) Der blev indgivet en anmeldelse i henhold til artikel 16, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 vedrørende fruktose, som var omfattet af undtagelsen for fødevarer og foderstoffer, som produkttype 19. Det Europæiske Kemikalieagentur ("agenturet") erklærede, at anmeldelsen opfyldte kravene og underrettede Kommissionen om overensstemmelsen i henhold til forordningens artikel 17. Fruktose blev derfor optaget under produkttype 19 på listen over kombinationer af stof og produkttype, der indgår i undersøgelsesprogrammet for eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter.

(3) Kommissionen bad den 31. januar 2017 agenturet om en udtalelse om, hvorvidt fruktose giver anledning til betænkelighed i henhold til artikel 28, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012. Agenturet konkluderede i sin udtalelse, at fruktose ikke giver anledning til betænkelighed og derfor kan optages i bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012.

(4) Under hensyntagen til agenturets udtalelse bør fruktose optages i bilag I til forordning (EU) nr. 582/2012. Da fruktose er af naturlig oprindelse, bør det optages i kategori 4 "Traditionelt anvendte stoffer af naturlig oprindelse". Fruktose bør kun optages i dette bilag, i det omfang det hører under definitionen "fødevarer" eller"foder" som angivet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra u). Dette er i overensstemmelse med, at fruktose kun var omfattet af undtagelsen for fødevarer og foder, som fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1451/2007, hvis det var fødevarer eller foder.

(5) Artikel 89, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 indeholder overgangsforanstaltninger for tilfælde, hvor et eksisterende aktivstof, der er omfattet af arbejdsprogrammet for systematisk undersøgelse af eksisterende aktivstoffer, bliver godkendt ioverensstemmelse med nævnte forordning. For så vidt angår fruktose til produkttype 19 bør godkendelsesdatoen med henblik på artikel 89, stk. 3, i nævnte forordning, fastsættes til den 1. juni 2021 for at give tilstrækkelig tid til at indgive ansøgninger om godkendelse i overensstemmelse med forordningens artikel 89, stk. 3, andet afsnit —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet