Biociddirektivet: bruk av metoflutrin som insektsmiddel

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2010/71/EU av 4. november 2010 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn på oppføring av metoflutrin som et aktivt stoff i vedlegg I til direktivet

Commission Directive 2010/71/EU of 4 November 2010 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include metofluthrin as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.4.2011)

Sammendrag av innhold
Gjennom biociddirektivet - 98/8/EF - ble det innført regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for innføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på grundige og omfattende vurderinger, bidrar derfor til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 er det etablert liste over aktive stoffer som skal vurderers i forhold til inkludering i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

Gjennom Kommisjonsdirektiv 2010/71/EU godkjennes stoffet metofluthrin til bruk i produktgruppe 18 som omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre ledddyr. Stoffet metofluthrin føres opp i vedlegg I til biociddirektivet (98/8/EF). Det knyttes imidlertid strenge betingelser til godkjenning.

Når medlemsstatene behandler søknader (i henhold til artikkel 5 og vedlegg VI) om godkjenning av et produkt skal de legge særlig vekt på de befolkningsgrupper som ikke er omfattet av risikovurderingen på fellesskapsnivå og som kan utsettes for produktet. Videre skal det også legges vekt på bruks- og eksponeringsscenarier som ikke er blitt representativt behandlet i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Merknader
Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) med senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Biocidforskriften ble sist endret 8. oktober 2010 for å gjennomføre flere nye rettsakter på biocidområdet. Biociddirektivet 98/8/EF er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.

Gjennom bestemmelser i direktiv 2010/71/EU inkluderes stoffet metofluthrin i vedlegg I til direktiv 98/8/EF og kan benyttes i produktgruppen 18 som omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Imidlertid er det knyttet spesifikke og strenge betingelser til godkjenning av biociprodukter som inneholder stoffet metofluthrin. Bruk er vurdert i forhold risiko for helse og miljø. Dette innebærer en kontrollert bruk av det aktuelle stoffet, noe som er positivt i forhold til menneskers helse og bekyttelse av miljøet. Det blir også et harmonisert marked med like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr.

Gjennomføring av direktiv 2010/71/EU vil skje ved endringer i biocidforskriftens vedlegg 7, dvs. aktive stoffer som er vedtatt oppført i biociddirektivets vedlegg I, IA eller IB for bruk i angitt(e) produkttype(r). Gjennomføringen av biociddirektivet (98/8/EF) i norsk rett ble grundig konsekvensvurdert før biocidforskiften ble fastsatt (2003). Høringsdokumenter for forslag til endringsforskrifter legges ut/publiseres på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no. Gjennomføring av rettsakten vurderes til å ikke medføre betydelige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og den er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Se Beskrivelse/Merknader.

Status
Kommisjonsdirektiv 2010/71/EU ble vedtatt 4. november 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 1. april 2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 33/2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.11.2010
Gjennomføringsfrist i EU
30.04.2011
Anvendelsesdato i EU
01.05.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 145-147
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0071
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro