Betegnelser og merking av vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1185/2012 av 11. desember 2012 om endringer i forordning (EF) nr. 607/2009 om fastsettelse av visse detaljerte bestemmelser for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt gjelder beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av visse produkter innen vinsektoren

Commission Implementing Regulation (EU) No 1185/2012 of 11 December 2012 amending Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 607/2009 om beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av visse produkter innen vinsektoren, som er fastsatt under forordning (EF) nr. 1234/2007 - EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin. Det fremgår av artikkel 118y nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1234/2007, at det for musserende vin, kullsyreimpregnert musserende vin, musserende kvalitetsvin eller musserende kvalitetsvin av aromatisk type, blant annet er obligatorisk å merke produktene med opplysning om navnet på produsenten eller forhandleren.Videre fremgår det av artikkel 56 nr. 3 første ledd i forordning (EF) nr. 607/2009, at opplysningen i merkingen av disse produktene om navnet på produsenten eller forhandleren, skal suppleres med ordene «produsent» eller «produsert av» og «selger» eller «solgt av» eller tilsvarende uttrykk. I artikkel 56 nr. 3 annet ledd bokstavene a) og b) i forordning (EF) nr. 607/2009, er medlemsstatene gitt adgang til henholdsvis å gjøre det obligatorisk med angivelse av produsenten, og eventuelt i slike tilfeller, åpne for at uttrykkene «produsent» eller «produsert av» kan erstattes med utrykkene «bearbeidingsvirksomhet» eller «bearbeidet av». I forordning (EU) nr. 1185/2012 endres artikkel 56 nr. 3 annet ledd bokstav b) i forordning (EF) nr. 607/2009, slik at det nå henvises til et nytt vedlegg Xa som inneholder de konkrete ordlydene som medlemsstatene kan velge å innføre som erstatning for uttrykkene «produsent» eller «produsert av». Tabellen i nye vedlegg Xa inneholder de konkrete utrykkene som kan innføres i hver enkelt medlemsstat i EU.

Begrunnelsen for endringen er at det anses nødvendig å sikre at utrykkene som medlemsstatene eventuelt innfører som erstatning for uttrykkene «produsent» eller «produsert av», er de uttrykkene som tradisjonelt blir brukt om dette innen vinsektoren. Samtidig vil presiseringen av de konkrete ordlydene som medlemsstatene kan velge å innføre, gi forbrukerne informasjon om terminologien som de vil kunne se i merkingen av de aktuelle produktene.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i den nye vinforskriften som skal erstatte forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin (vinforskriften). Den nye vinforskriften forventes fastsatt av Landbruks- og matdepartementet i starten av 2013.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:
Norge har ikke benyttet seg av muligheten til å innføre nasjonale bestemmelser etter artikkel 56 nr. 3 annet ledd bokstavene a) og b) i forordning (EF) nr. 607/2009, og vi kan heller ikke se at det vil bli behov for dette videre fremover. Vi kan derfor ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett i seg selv vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
I EØS-komiteens vedtak nr. 102/2012 ble tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen totalrevidert, slik at det tilsvarende nye EØS-relevante EU-regelverket om vin, med enkelte tilpasninger, ble gjort til en del av EØS-avtaleverket. Vedtaket har foreløpig ikke trådt i kraft, ettersom det fra norsk side er tatt forbehold om innhenting av Stortingets samtykke etter artikkel 103 i EØS-avtalen. Følgende vinrettsakter er omfattet av EØS-komiteens vedtak nr. 102/2012: forordning (EF) nr. 1234/2007, EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin, som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009, forordning (EF) nr. 436/2009 med gjennomføringsbestemmelser om blant annet dokumenter som skal følge forsendelser av vin og hvilke register som skal føres innen vinsektoren, forordning (EF) nr. 606/2009 med gjennomføringsbestemmelser om blant annet kategorier av druevin, ønologiske metoder og de gjeldende restriksjoner, forordning (EF) nr. 607/2009 med gjennomføringsbestemmelser om beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av visse produkter innen vinsektoren. I EØS-komiteens vedtak nr. 143/2012 og 190/2012 ble dessuten forordningene (EF) nr. 1166/2009 og (EU) nr. 53/2011 som endrer forordning (EF) nr. 606/2009, forordningene (EU) nr. 401/2010, 538/2011 og 670/2011 som endrer forordning (EF) nr. 607/2009 og forordning (EU) nr. 1022/2010 tatt inn i tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen. Ikrafttredelsen av disse vedtakene er koblet til ikrafttredelsen av vedtak nr. 102/2012 ovenfor.Forordningen (1185/2012) endrer som nevnt ovenfor forordning (EF) nr. 607/2009 ved at det blant annet settes inn et nytt vedlegg Xa som inneholder de konkrete uttrykkene som medlemsstatene kan bestemme at skal kunne brukes i merkingen av produktene som erstatning for uttrykkene «produsent» eller «produsert av». De konkrete uttrykkene er angitt på alle de offisielle språkene i EU. Mattilsynet mener derfor at det bør etableres en teknisk tilpasningstekst til vedlegg Xa til forordning (EF) nr. 607/2009, som også angir de relevante uttrykkene på norsk. Konklusjon: Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel forutsatt at det etableres en teknisk tilpasningstekst til forordning (EF) nr. 607/2009 i tillegg 1 nr. 11 til protokoll 47 til EØS-avtalen. Nedenfor følger konkret forslag til tilpasningstekst og utkast til explanatory note som kan brukes i denne forbindelse.Draft adaptation text to Regulation (EC) No 607/2009 in point 11 in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement: The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaptations:The following text shall be inserted in the relevant boxes in the table in Annex Xa:

«NO», «bearbeidingsvirksomhet» eller «vinprodusent», «bearbeidet av».Draft explanatory note to the draft adaptation text to Regulation (EC) No 607/2009 in point 11 in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement:

As Annex Xa to Regulation (EC) No 607/2009 contains specific text expressed in all the linguistic versions of the EU, for the purposes of this Agreement, the Norwegian linguistic version should also be included.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.12.2012
Anvendelsesdato i EU
19.12.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 444-445
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.09.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.11.2013
Anvendes fra i Norge
09.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1185
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro