Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/32 av 28. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU med hensyn til reguleringstekniske standarder for standard EU-terminologi for de mest representative tjenester forbundet med betalingskontoer

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/32 of 28 September 2017 supplementing Directive 2014/92/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the Union standardised terminology for the most representative services linked to a payment account

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser som skal standardisere begrepsbruk og definisjoner av tjenester knyttet til betalingskontoer. Forordningen utfyller Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2014/92 (Betalingskontodirektivet).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres som forskrift i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen retter seg mot myndighetene, men medfører ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Ingen merknad.

Vurdering
Forordningen vil ha betydning for utformingen av definisjoner i finansavtaleloven.

Forbehold om Stortingets samtykke er knyttet til morrettsakten, som må på plass for å få hjemmel til å fastsette denne forordningen som forskrift.

Det vil være behov for EØS-tilpasning av ikrafttredelsestidspunktet.

Status
Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
28.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.09.2017
Anvendelsesdato i EU
31.01.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet