Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Israel: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 532/2012 av 21. juni 2012 som endrer vedlegg II til vedtak 2007/777/EF og vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 hva angår opplysningene om Israel på listene over tredjeland og deler av tredjeland med hensyn til høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) No 532/2012 of 21 June 2012 amending Annex II to Decision 2007/777/EC and Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards entries for Israel in the lists of third countries or parts thereof with respect to highly pathogenic avian influenza

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.8.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.8.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av at Israel den 8. og 9. mars i år meldte om utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) av subtype H5N2 på sitt område.

Import fra tredjeland av fjørfe og fjørfeprodukter til EØS-området er regulert i forordning (EU) nr. 798/2008. Israel er oppført på tredjelandslisten som et tredjeland hvorfra det er tillatt å importere alle fjørfeprodukter som omfattes av forordningen til EØS-området. Etter utbruddet av HPAI kan ikke Israel lenger betraktes som fritt for denne sykdommen, og israelske veterinærmyndigheter har derfor suspendert utstedelsen av dyrehelsesertifikater for fjørfeprodukter fra hele landet til EØS-området. Det er gjennomført sanering med tanke på å bekjempe sykdommen og begrense spredning, og det gjennomføres overvåkning av aviær influensa som oppfyller EUs krav. EU-kommisjonen har evaluert de tiltak som har vært gjennomført i Israel som så positive at det er mulig å begrense import-restriksjoner til kun den sonen som er berørt av sykdommen (område IL-4). Tredjelandslisten for import er endret i tråd med dette. Start- og sluttdato for de aktuelle restriksjoner er angitt i skjemaet. Skjemaet oppdateres for øvrig i forhold til en annen tidsbegrenset restriksjon som nå har utgått.

Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til EØS-området er regulert i vedtak 2007/777/EF. Som følge av utbruddet av HPAI fyller ikke lenger hele Israel de dyrehelsemessige betingelser for å kunne benytte såkalt ”behandling A” på kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til konsum fremstilt av kjøtt av fjørfe, oppdrettede strutsefugler og fuglevilt. Denne behandlingen er nå ikke tilstrekkelige for å fjerne dyrehelsemessig risiko knyttet til disse varene. Opplysningene om Israel endres derfor for å sikre at varene i de berørte områder gjennomgår en passende behandling.

Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 532/2012.

I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater erstattes liste over tredjestater, områder eller soner med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 532/2012. Forordningen føyes dessuten til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2. I forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater erstattes vedlegg I og vedlegg II med oppdaterte versjoner som følger av forordning (EU) nr. 532/2012.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 26. juni 2012 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.06.2012
Anvendes fra i Norge
26.06.2012