Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Sør-Afrika - endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 991/2011 av 5. oktober 2011 som endrer vedlegg II til vedtak 2007/777/EF og vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 hva angår opplysningene om Sør-Afrika på listene over tredjeland og deler av tredjeland med hensyn til høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) No 991/2011 of 5 October 2011 amending Annex II to Decision 2007/777/EC and Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for South Africa in the lists of third countries or parts thereof with respect to highly pathogenic avian influenza

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet for å justere importforbudet inn til EØS-området som ble innført tidligere i år, etter at det i Sør-Afrika i april ble påvist utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) av subtype H5N2. Sør-Afrika har informert EU-kommisjonen om iverksatte kontrolltiltak og EUs veterinære eksperter har inspisert og vurdert forholdene. EU har derfor vedtatt å lempe noe på gjeldende beskyttelsestiltak. Dette innebærer at bestemte produkter fra visse områder i Sør-Afrika som ikke er underlagt restriksjoner, igjen kan eksporteres til EU.

Import fra tredjeland av fjørfe og fjørfeprodukter til EØS-området er regulert i forordning (EU) nr. 798/2008. Sør-Afrika var inntil utbruddet av HPAI oppført på tredjelandslisten som et land hvorfra det var tillatt å importere avls- og bruksstrutsefugler, daggamle kyllinger, rugeegg og kjøtt av strutsefugler til EØS-området. Etter utbruddet kunne ikke Sør-Afrika lenger betraktes som fritt for denne sykdommen, og sørafrikanske myndigheter suspenderte derfor utstedelsen av dyrehelsesertifikater for hele landet. Når nå visse områder i landet unntas fra restriksjonene knyttet til HPAI-utbruddet, er tredjelandslisten for import endret i tråd med dette. Importforbudet omfatter imidlertid fortsatt hele Sør-Afrika når det gjelder all levende struts og rugeegg.

Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til EØS-området er regulert i vedtak 2007/777/EF. Som følge av utbruddet av HPAI fylte ikke lenger Sør-Afrika de dyrehelsemessige betingelser for å kunne benytte såkalt ”behandling A” på varer som består av eller inneholder kjøtt av oppdrettede strutsefugler eller behandlede mager, blærer og tarmer fra strutsefugler til konsum. Videre fylte Sør-Afrika heller ikke betingelsene for å kunne benytte såkalt ”behandling E” på biltong / tørket kjøtt og pasteuriserte kjøttprodukter som består av eller inneholder kjøtt av fjørfe, oppdrettet fjørvilt, strutsefugler og viltlevende fuglevilt. På bakgrunn av samme vurdering som nevnt ovenfor, anses det for visse områder i Sør-Afrika igjen forsvarlig å benytte ”behandling A” og ”behandling E” for de aktuelle produkter. Opplysningene om Sør-Afrika i 2007/777 endres derfor i samsvar med dette.

Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 991/2011.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
Rettsakten krever regelverksendring. I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater erstattes liste over tredjestater, områder eller soner med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 991/2011. Forordningen føyes dessuten til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2.

I forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater oppdateres vedlegg I, II og III i tråd med endringene som følger av forordning (EU) nr. 991/2011.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 6.oktober 2011 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.10.2011
Anvendelsesdato i EU
09.10.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.10.2011
Anvendes fra i Norge
09.10.2011