Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1327 av 5. august 2019 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1327 of 5 August 2019 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.8.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater, hvor der har været bekræftede tilfælde af sygdommen hos tamsvin eller vildtlevende svin (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«). I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i de berørte medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet på grundlag af den epidemiologiske situation for så vidt angår denne sygdom. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er blevet ændret flere gange med henblik på at tage hensyn til ændringer i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen, således at nævnte bilag afspejler disse ændringer. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1270 som følge af forekomster af afrikansk svinepest i Bulgarien, Polen og Litauen.

(2) Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1270 har der været yderligere tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin og tamsvin i Bulgarien, Ungarn og Polen. Efter disse nylige tilfælde af sygdommen og under hensyntagen til den nuværende epidemiologiske situation er regionaliseringen i disse tre medlemsstater blevet revurderet og ajourført. Desuden er de eksisterende risikostyringsforanstaltninger også blevet revurderet og ajourført. Disse ændringer skal afspejles i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(3) I juli 2019 blev der konstateret et udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i regionen Vidin i Bulgarien i et område, der for øjeblikket er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Bulgarien, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del III i bilaget til gennemførelses­afgørelse 2014/709/EU i stedet for i del I.

(4) I juli 2019 blev der konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i regionen Plovdiv i Bulgarien i et område, der for øjeblikket ikke er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Bulgarien, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del II i bilaget til gennemførel­sesafgørelse 2014/709/EU.

(5) I juli 2019 blev der konstateret nogle få tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i amterne Borsod- Abaúj-Zemplén og Szabolcs-Szatmár-Bereg i Ungarn i et område, der er opført på listen i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og som ligger i umiddelbar nærhed af områder, der er opført på listen i del I i nævnte bilag. Disse tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. De områder i Ungarn, der er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, som ligger i umiddelbar nærhed af det område, der er opført på listen i del II, og som er berørt af de seneste tilfælde af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i del II i nævnte bilag i stedet for i del I.

(6) I juli 2019 blev der konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i distriktet plocky i Polen i et område, der for øjeblikket er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Polen, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del II i bilaget til gennemførelses­afgørelse 2014/709/EU i stedet for i del I.

(7) I juli 2019 blev der konstateret to udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i distrikterne kozienicki og zamojski i Polen i områder, der for øjeblikket er opført på listerne i del I og II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Disse områder i Polen, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU i stedet for i del I og II.

(8) For at tage hensyn til den seneste epidemiologiske udvikling vedrørende afrikansk svinepest i Unionen og for at bekæmpe de risici, der er forbundet med spredning af sygdommen, på en proaktiv måde bør der for Bulgarien, Ungarn og Polen afgrænses nye højrisikoområder af en tilstrækkelig størrelse, som på behørig vis bør opføres i del I, II og III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.08.2019
Anvendelsesdato i EU
06.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet