Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 98/2014 av 3. februar 2014 om endringer i vedleggene II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

Commission Regulation (EU) No 98/2014 of 3 February 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten trådte i kraft i EU 5. februar 2014 og endrer vedleggene II og III til forordning (EF) nr. 110/2008 om alkoholsterke drikker. Vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 inneholder de ulike kategoriene av alkoholsterke drikker, og vilkårene for å kunne benytte de ulike varebetegnelsene. Vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 inneholder et register over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker og er inndelt etter de ulike kategoriene av disse produktene, jf. vedlegg II. Rettsakten endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 slik at produkter som oppfyller vilkårene for å bruke varebetegnelsene «gin» (kategori 20) og «destillert gin» (kategori 21), som i tillegg ikke er tilsatt mer søtningsmiddel enn 0,1 gram sukker per liter av det ferdige produktet, kan merkes med tilleggsopplysningen «dry». Før denne endringen, gjaldt dette bare for produkter som oppfyller vilkårene for å bruke varebetegnelsen «London gin» (kategori 22), og som i tillegg ikke er tilsatt mer søtningsmiddel enn 0,1 gram sukker per liter av det ferdige produktet. Rettsakten endrer videre vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 ved at den beskytter de geografiske betegnelsene «Ujfehertoi meggypalinka» på fruktbrennevin (kategori 9) fra Ungarn og «Polska Wodka/Polish Vodka» og «originali lietuviska degtine/Original Lietuanian vodka» på aromatisert vodka (kategori 31) fra henholdsvis Polen og Litauen. De to geografiske betegnelsene fra Polen og Litauen er allerede beskyttet på vodka (kategori 15), men spesifikasjonene for produktene omfatter også aromatisert vodka, så derfor var det nødvendig med oppføring av betegnelsene også i den kategorien.

Merknader

Hjemmel
Rettsakten er fastsatt av Kommisjonen med hjemmel i artiklene 17 nr. 8 og 26 i forordning (EF) nr. 110/2008.

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Administrative, økonomiske og andre konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett skulle medføre administrative, økonomiske eller andre konsekvenser av betydning for verken virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsaken er EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.02.2014
Anvendelsesdato i EU
05.02.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 449-450
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2014
Anvendes fra i Norge
01.11.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0098
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro