Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Hierbas de Mallorca)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1287 av 9. september 2020 om godkjenning av endringer tiø spesifikasjonen for en alkoholsterk drikk, hvis navn er beskyttet som en geografisk betegnelse (Hierbas de Mallorca)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1287 of 9 September 2020 approving amendments to the specification for a spirit drink whose name is registered as a geographical indication (Hierbas de Mallorca)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende16.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 21, sammenholdt med artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 behandlet Spaniens anmodning af 17. december 2018 om godkendelse af en ændring af den tekniske dokumentation for den geografiske betegnelse »Hierbas de Mallorca«, der er beskyttet i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008. Denne ændring omfatter en ændring af betegnelsen »Hierbas de Mallorca« til »Hierbas de Mallorca«/»Herbes de Mallorca«.

(2) Forordning (EU) 2019/787, som erstatter forordning (EF) nr. 110/2008, trådte i kraft den 25. maj 2019. I overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, i nævnte forordning ophæves kapitel III i forordning (EF) nr. 110/2008 vedrørende geografiske betegnelser med virkning fra den 8. juni 2019. I henhold til artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) 2019/787 anses teknisk dokumentation indgivet som led i ansøgninger før den 8. juni 2019 i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008 for at være produktspecifikationer.

(3) Efter at have konkluderet, at ansøgningen er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008, har Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 6, i nævnte forordning offentliggjort anmodningen om ændring i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 50, stk. 4, første afsnit, i forordning (EU) 2019/787.

(4) Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787, skal ændringen af produktspecifikationen godkendes i henhold til artikel 30, stk. 2, i nævnte forordning, der finder tilsvarende anvendelse på ændringerne i produktspecifikationen —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.09.2020
Anvendelsesdato i EU
06.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet