Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/335 av 27. februar 2019 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 med hensyn til regisrering av den alkoholsterke drikken 'Tequila' som geografiske betegnelse

Commission Regulation (EU) 2019/335 of 27 February 2019 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the registration of the spirit drink ‘Tequila’ as a geographical indication

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.8.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter "ordinær prosedyre".

Forordningen endrer listen over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008, ved beskyttelse av den nye meksikanske geografiske betegnelsen ‘Tequila’.

Se også EØS-notatet om 32016R1067.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.02.2019
Anvendelsesdato i EU
20.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet