Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Vodka/Norwegian Vodka som alkoholsterk drikk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/154 av 23. januar 2020 om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i henhold til artikkel 30 nr. 2 til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 (‘Norsk Vodka’/‘Norwegian Vodka’)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/154 of 23 January 2020 registering a geographical indication of a spirit drink under Article 30(2) of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council 'Norsk Vodka/Norwegian Vodka'

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 behandlet Norges ansøgning af 25. november 2016 om registrering af den geografiske betegnelse »Norsk Vodka«/»Norwegian Vodka«.

(2) Forordning (EU) 2019/787, som erstatter forordning (EF) nr. 110/2008, trådte i kraft den 25. maj 2019. I overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, i nævnte forordning ophæves kapitel III i forordning (EF) nr. 110/2008 vedrørende geografiske betegnelser med virkning fra den 8. juni 2019.

(3) Efter at have konkluderet, at ansøgningen er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008, har Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 6, i nævnte forordning offentliggjort hovedspecifikationerne i den tekniske dokumentation i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 50, stk. 4, første afsnit, i forordning (EU) 2019/787.

(4) Kommissionen har ikke modtaget nogen indsigelser, jf. artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) nr. 2019/787.

(5) Betegnelsen »Norsk Vodka«/»Norwegian Vodka« bør derfor registreres som geografisk betegnelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.01.2020
Anvendelsesdato i EU
26.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet