Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Absinthe de Pontarlier' som alkoholsterk drikk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1350 av 12. august 2019 om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i henhold til artikkel 30 nr. 2 til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 (‘Absinthe de Pontarlier’)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1350 of 12 August 2019 registering a geographical indication of a spirit drink under Article 30(2) of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council (‘Absinthe de Pontarlier’)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter hurtigprosedyren.

Forordningen beskytter Absinthe de Pontarlier som geografisk betegnelse på en fransk alkoholsterk drikk under den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787 - ikke tatt inn i EØS-avtaleverket per 23. september 2019).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.08.2019
Anvendelsesdato i EU
08.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet