Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/582 av 3. april 2019 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregning av de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og spesifikke utslippsmål for fabrikanter av lette nyttekjøretøy (varebiler) for kalenderåret 2017 og for Volkswagen-poolen og dens medlemmer for kalenderårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011

Commission Implementing Decision (EU) 2019/582 of 3 April 2019 confirming or amending the provisional calculation of the average specific emissions of CO2 and specific emissions targets for manufacturers of new light commercial vehicles for the calendar year 2017 and for the Volkswagen pool including its members for the calendar years 2014, 2015 and 2016 pursuant to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.7.2019)

Sammendrag av innhold
Målsetningen med forordning (EU) nr. 510/2011 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren og forordningen setter spesifikke CO₂-utslippsmål for bilfabrikantene. I henhold til forordningen skal Kommisjonen hvert år beregne gjennomsnittet av CO₂ når det gjelder lette nyttekjøretøy for hver bilfabrikant. På bakgrunn av dette vil Kommisjonen kontrollere om fabrikantene har overholdt de fastsatte avgassmålene som var satt. Måledataene som brukes er basert på registreringsdata for nye biler i medlemslandene.

Ved gjennomgang av de mottatte dataene for 2017 viste det seg at noen fabrikanter ikke oppnådde de grenseverdiene for CO₂ som var oppgitt. Kommisjonen har ved gjennomføringsbeslutning 2019/582 endret opplysninger om de gjennomsnittlige CO₂-utslippene for de forskjellige bilfabrikantene basert på innkommende data og opplysninger fra bilfabrikantene.

De endrede CO₂-utslippene for bilfabrikantene for 2017 fremgår av beslutningens vedlegg I, og aktuelle bilfabrikanter er Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft, Bugatti Automotive S.A.S, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. og Volkswagen AG. Bekreftede eller korrigerte verdier for årene 2014-2016 fremgår av vedlegg II.

Merknader

Gjeldende regelverk
Forordning (EU) nr. 510/2011 er implementert i Forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler

Norsk gjennomføring
Beslutningen vil bli implementert i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av beslutningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative kostnader utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk.

Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten går via hurtigprosedyren, og vil derfor ikke bli behandlet i spesialutvalget.

Vurdering
Beslutningen vurderes EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Beslutningen blir ikke sendt på offentlig høring, men vil bli implementert på vanlig måte.

Status
Beslutningen ble vedtatt 3. april 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.04.2019
Anvendelsesdato i EU
01.05.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet