Beredskapstiltak vedrørende krepsdyr fra Bangladesh: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/742/EU av 15. november 2011 som endrer vedtak 2008/630/EF om beredskapstiltak vedrørende krepsdyr til konsum importert fra Bangladesh

Commission Implementing Decision 2011/742/EU of 15 November 2011 amending Decision 2008/630/EC on emergency measures applicable to crustaceans imported from Bangladesh and intended for human consumption

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2012)

Vedtak 2011/742/EU letter på importrestriksjonene fastsatt i beskyttelsestiltaket 2008/630/EF for krepsdyr fra Bangladesh til EU/EØS. Vedtak 2008/630/EF ble innført fordi det ble avdekket at krepsdyr fra Bangladesh inneholdt for høye verdier av restmengder av veterinære legemidler, noe som kan være skadelig for folkehelsen. EU utførte også inspeksjon i Bangladesh hvor det ble avdekket at landet ikke hadde tilstrekkelige kontrollsystemer og laboratoriekapasitet for testing av restmengder av veterinære legemidler i levende dyr og animalske produkter.

EU har vært på ny inspeksjon i Bangladesh i 2011 og resultatet viser betydelige forbedringer i kontrollsystemene i landet. På bakgrunn av dette gjøres det derfor lettelser i importrestriksjonene. Etter vedtak 2011/742/EU stilles det ikke lenger krav om at 20 % av forsendelsene skal testes for restmengder av veterinære legemidler. I tillegg oppheves kravet til rapportering til EU som myndighetene i medlemslandene var pålagt i forbindelse med denne kontrollen.

Det vil fortsatt gjelde et krav om at forsendelsene skal medfølges av et helsesertifikat som viser at forsendelsene ikke overskrider grenseverdiene for rester av visse legemiddelrester. Unntaksvis kan forsendelsene importeres uten helsesertifikat, dersom de veterinære grensekontrollstasjonene tar prøver av forsendelsene ved ankomst til EU/EØS og prøvene viser at grenseverdiene ikke er overskredet.

Merknader
Rettsakten krever gjennomføring i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forskriftsendringen vil medføre færre administrative oppgaver for Mattilsynet ved at 20 %-kontrollen for restmengder av veterinære legemidler bortfaller. Endringen medfører også en reduksjon i de økonomiske utgiftene for importøren av slike produkter, som tidligere måtte dekke utgiftene i forbindelse med denne kontrollen.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklet prosedyre, som innebærer at den gjennomføres samtidig med ikrafttredelse i EU.

Rettsakten er gjenomført ved "Forskrift 17. november 2011 nr 1106 om endring i forskrift 26. mai 2011 nr. 554 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr fra Bangladesh til humant konsum".

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.11.2011
Anvendelsesdato i EU
06.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.11.2011
Anvendes fra i Norge
17.11.2011