Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : endringstemmelser angående nasjonalt kontrollprogram for skrapesyke i Danmark

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 233/2012 av 16. mars 2012 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 hva angår endringer av nasjonalt kontrollprogram for skrapesyke i Danmark

Commission Implementing Regulation (EU) No 233/2012 of 16 March 2012 implementing Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the approval of the amended national scrapie control programme for Denmark

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.11.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.10.2012)

Sammendrag av innhold
Danmark har fått innvilget sin søknad om endringer i sitt nasjonale skrapesjukeprogram. De kan dokumentere svært god status mht. skrapesjuke og ønsker nå å redusere antall dyr de skal teste årlig til minimumskravene som ligger i TSE-forordningen. Danmark har fra før fått innvilget tilleggsgaranti mht. skrapesjuke, jf. forordning (EF) nr. 546/2006.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2012
Anvendelsesdato i EU
18.03.2012
Opphører å gjelde
01.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 17-17
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.11.2012
Anvendes fra i Norge
20.11.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0233
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro