Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til ytterligere undersøkelser av positive tilfeller av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit

(Draft) Commission Regulation amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards further examination of positive cases of transmissible spongiform encephalopathies in ovine and caprine animals

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kravet for videre testing av positive tilfeller av TSE hos småfe. Fra 2005 har det vært et krav om at prøver fra småfe som tester positivt for TSE må følges opp med den diskriminatoriske testen western blotting. Dette for å utelukke BSE. På grunn av den gode epidemiologisk situasjon i EU når det gjelder BSE, vil kravet nå kun gjelde for index-tilfellet i en flokk, dvs det første tilfellet i en flokk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) hvor forordningen (EU) nr. 999/2001 er gjennomført.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller næringen. Ved tilfeller av skrapesjuke i en småfeflokk vil analysekostnadene bli lavere pga krav om færre tester.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet