Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 når det gjelder fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 596/2014 and (EU) 2017/1129 as regards the promotion of the use of SME growth markets

Siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2018)

Sammendrag av innhold
Det er foreslått endringer i markedsmisbruksforordningen (MAR- 596/2014) og prospektforordningen (1129/2017) for å bidra til at små og mellomstore bedrifter (SMB) lettere får tilgang til finansering på kapitalmarkedet. Forslaget innebærer en lemping av visse forpliktelser for foretak som er notert på et vesktmarked for små og mellomstore bedrifter, (ny handelsplass med MiFID II).

Det forelås blant annet følgende endringer:

• Unntak fra reglene om markedssonderinger ved utstedelse av obligasjoner rettet mot profesjonelle investorer

• Adgang til å inngå likviditetsavtale for å øke likviditeten i foretakets aksjer

• Adgang til å inngå en liste over såkalte "permanente innsidere" (personer som regelmessig har tilgang til innsideinformasjon)

• Innføring av lengre frist for å offentliggjøre handler gjort av ledende ansatte og deres nærstående

• Adgang til å inngå forenklet prospekt ved overgang til regulert marked under gitte vilkår

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslaget innebærer endringer i markedsmisbruksforordningen (MAR) og prospektforordningen, som enda ikke innlemmet i EØS-avtalen eller tatt inn i norsk rett. Regelverket vil bli gjennomført i verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Saken var sist behandlet i Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester i mai 2018, og er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS relevant og akseptabel.

Status
Forslaget er under behandling i Europaparlamentet og Rådet.