Batteridirektivet (revisjon)

Tittel

(Under forberedelse) Europaparlaments og rådsdirektiv om batterier og akkumulatorer og avfall fra batterier og akkumulatorer og om oppheving av direktiv 2006/66/EF

(In preparation) Directive of the European Parliament and of the Council on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 2006/66/EC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.10.2020)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har publisert et dokument (inception impact assessment) med informasjon om arbeidet med en større revisjon og fornyelse av EUs batteridirektiv (2006/66/EC). Formålet er å sikre en konkurransedyktig, sirkulær, bærekraftig og trygg verdikjede for alle batterier som plasseres på markedet i EØS-området. Revisjonen er en del av EUs grønne vekststrategi (European Green Deal), EUs handlingsplan for sirkulær økonomi fra 2020 og EUs nye industristrategi.

Mengden batterier som settes på markedet, forventes å øke. Kommisjonen ser muligheten for en konkurransedyktig strategisk verdikjede for batterier med lave klima- og miljøeffekter. Dekarbonisering av batterikjeden er en viktig del av dekarbonisering av transportsektoren som helhet.

Som en del av arbeidet vil EU-kommisjonen se på disse temaene:

• Bruk av farlige stoffer og miljøgifter i batterier

• Klimagassutslipp knyttet til produksjonsfasen

• Ressursbruk i produksjonsfasen og tiltak som kan få batterier til å vare lengre før de kasseres..

• Utfordringer med at materialene i batteriene ofte kommer fragruver i land med dårlig miljøstandard, dårlige arbeidsforhold, barnearbeid og liknende

Som del av revidering av direktivet vil EU-kommisjonen særlig vurdere:

• Oppdatering av konsepter og definisjoner

• Miljøkrav til batterier som settes på markedet, "responsible sourcing" bærekraftig og ansvarlig innkjøp av råvarer, farlige stoffer, klimafotavtrykk, krav om innhold av materialgjenvunnet materiale, varighet, mulighet for ombruk og materialgjenvinning

• Tiltak for å bedre innsamling og materialgjenvinning av kasserte batterier.

• Mulig utfasing av ikke-ladbare batterier, der det finnes alternativer

• Krav til merking og informasjonstiltak

• Minimumskrav til produsentansvar, inkludert nasjonale systemer og returselskap

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er grunn til å tro at direktivet vil føre til behov for endring av norsk regelverk, herunder avfallsforskriften kapittel 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det reviderte regelverket forventes å kunne medføre kostnader for produsent/importør, samtidig som det kan oppstå stordriftsfordeler i det interne markedet og et mer effektivt marked for sekundære råvarer fra batterier. Regelverket har potensial til å genere nye jobber i EØS-området. Aktiviteter knyttet til ombruk og materialgjenvinning av råvarer fra batterier, spesielt elbilbatterier er en viktig ny næring i Norge. De totale økonomiske og administrative konsekvensene avhenger av hvordan det endelige regelverket blir.

Sakkyndige instansers merknader
EUs "veikart" har vært på høring, og det har vært informert om denne høringen på Miljødirektoratets nettsider.

Status
Høringen for "veikartet" var åpen til 9 juli 2020.

Det er forventet at EU-kommisjonen legger fram sitt forslag til regelverk i fjerde 2020. Dette forslaget vil så gå til forhandling mellom EUs institusjoner før endelig regelverk vedtas.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet