Avslag på godkjenning av L. pentosus DSM 14025 som fôrtilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 81/2012 av 31. januar 2012 om avslag på godkjenning av Lactobacillus pentosus (DSM 14025) som tilsettingsstoff i fôrvarer

Commission Implementing Regulation (EU) No 81/2012 of 31 January 2012 concerning the denial of authorisation of Lactobacillus pentosus (DSM 14025) as a feed additive

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.1.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler oppheving av godkjenningen av Lactobacillus pentosus (DSM 14025) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatet var tatt inn i tilsetningsstoffregisteret, som et ensileringsmiddel for fôr til alle dyrearter. Det er ment brukt til ensilering av grovfôr. Implementeringen av forordning (EF) nr. 1831/2003 (fôrtilsetningsstoff-forordningen) åpnet for å beholde visse fôrtilsetningsstoff bare i registeret, men også for å søke det regodkjent innen en viss tid. Nå har et firma søkt om regodkjenning av preparatet som fôrtilsetningsstoff klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), slik regelverket krever. EFSA fant at Lactobacillus pentosus (DSM 14025) er resistent mot tre ulike antibiotika som brukes i veterinærmedisin. Det er imidlertid små muligheter for at mikroorganismen kan overføre resistensen til andre mikroorganismer. Resistensen gjør at kravene til godkjenning ikke er oppfylt, og godkjenningen av preparatet skal derfor oppheves. Preparatet fjernes fra tilsetningsstoffregisteret umiddelbart. Da preparatet kan være en fare for folkehelse og dyrehelse, må det trekkes fra markedet så snart som mulig. Eksisterende lager av preparatet og premiks der det inngår, skal senest være ute av markedet 22. april 2012. Surfôr der preparatet er brukt som ensileringsmiddel før rettsakten trer i kraft, kan brukes opp til fôr.

Oppheving av godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkninsorgan (ESA) som følge av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Norge følger EU-lovgivingen på dette området fullt ut.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Den får heller ingen økonomiske eller praktiske konsekvenser i Norge. Mikrobiologiske ensileringsmidler er svært lite brukt, og om noen ønsker å bruke slike, finnes det en del tilsvarende godkjente preparater å velge blant.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.01.2012
Anvendelsesdato i EU
21.02.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 6-7
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
25.06.2012
Høringsfrist
21.08.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2012
Anvendes fra i Norge
14.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0081
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro