Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2002 av 10. november 2015 om endring av vedlegg IC og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om forsendelser av avfall

Commission Regulation (EU) 2015/2002 of 10 November 2015 amending Annexes IC and V to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning 2015/2002 fører til en endring av vedlegg IC og V i grensekryssforordningen (EF) nr. 1013/2006. Grensekryssforordningen regulerer grensekryssende transport av avfall innenfor EØS-området. Rettsakten er en konsekvens av forordning (EU) 1357/2014 og beslutning 2014/955/EU (om endringer i avfallslisten i rammedirektivet om avfall).

Rettsakten fører til følgende endringer:
Punkt IV.254 i bilag IC må ajourføres. Bilag IC er en veiledning for utfylling av meldings- og følgedokumenter, og navnet på de farlige egenskapene i punkt IV.254 endres fra H1-H15 til HP1-HP15, for å forhindre forveksling med kodene for fareangivelser (jf. forordning (EC) nr. 1272/2008).

Rettsakten fører også til en endring av bilag V del 2 med den europeiske avfallslista. Listen i vedlegg V (fra 2000/532/EF) erstattes med over listen fra kommisjonsbeslutning 2014/955/EU. Endringene i EUs avfallsliste er små, og det er ikke forventet at endringene gir betydelige administrative konsekvenser

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kapittel 13 i avfallsforskriften har en henvisning til grensekryssforordningen, og § 13-1 i avfallsforskriften må derfor endres, slik at det vises til siste oppdaterte versjon av grensekryssforordningen.

Avfallsforskriften § 13-1 oppdateres for å gjennomføre rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.
Sakkyndige instansers merknader

b) EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forordning 2015/2002 endrer vedlegg IC og V til grensekryssforordningen (EU) nr. 1013/2006.

Forordningen ble publisert i Official Journal 10. november 2015 og trådte i kraft i EU 30. november 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.11.2015
Anvendelsesdato i EU
01.07.2015
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 758-788
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.05.2016
Anvendes fra i Norge
31.05.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2002
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro