Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om måling og rapportering av gjenbruk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/19 av 18. desember 2020 om fastsettelse av felles metode og format for rapportering av gjenbruk i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2021/19 of 18 December 2020 laying down a common methodology and a format for reporting on re-use in accordance with Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.1.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Direktiv 2008/98/EF fastsætter en forpligtelse for medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger, der tilskynder til genbrug, som en del af deres affaldsforebyggelsesprogrammer, og til at overvåge og vurdere gennemførelsen af deres foranstaltninger vedrørende genbrug i overensstemmelse med en fælles metode, der skal fastlægges af Kommissionen.

(2) Direktiv 2008/98/EF fastsætter også en forpligtelse for medlemsstaterne til hvert år at indrapportere data om genbrug til Kommissionen i et format, der skal fastlægges af Kommissionen.

(3) Den fælles metode og formatet for rapportering er tæt forbundet og skal anvendes sammen. For at forenkle og lette anvendelsen heraf er det derfor hensigtsmæssigt at vedtage begge foranstaltninger i én enkelt retsakt.

(4) For at målingen og indrapporteringen af data kan være så præcis som mulig, bør dobbelttælling af produkter undgås. Kun de produkter, der faktisk genbruges, bør medregnes. Produkter, der blot udbydes til genbrug, som f.eks. produkter, der doneres til operatører på genbrugsområdet, og andre produkter, hvor det ikke er sikkert, at de genbruges, bør ikke medtages i genbrug, der måles og rapporteres til Kommissionen.

(5) I lyset af de begrænsninger og vanskeligheder, der er forbundet med indsamling af data om genbrug på grund af produktkategoriernes brede anvendelsesområde, det faktum, at måling af genbrug er et nyt tiltag, og den administrative byrde, der er forbundet med indsamlingen af data om genbrug, skal den fælles metode til måling og rapporteringsformatet være proportionel, passende og omkostningseffektiv. Den fælles metode skal derfor gøre det muligt at anvende en række forskellige dataindsamlingsværktøjer til måling af genbrug.

(6) Den fælles metode bør så vidt muligt fokusere på indsamling af kvantitative data om genbrug for at gøre det muligt at bestemme omfanget af genbrugssektoren. Sådanne kvantitative data skal regelmæssigt indsamles. For at begrænse den administrative byrde for medlemsstaternes myndigheder og samtidig sikre, at de data, der måles og indrapporteres, er tilstrækkeligt ajourførte, bør medlemsstaterne måle genbrug for en given produktkategori mindst en gang hver tredje år.

(7) Med henblik på at overvåge gennemførelsen af foranstaltninger vedrørende genbrug og opnå en bedre forståelse af virkningerne af de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer for at tilskynde til genbrug, bør den fælles metode for rapportering om genbrug også gøre det muligt at identificere centrale foranstaltninger, der kan fremme genbrug.

(8) For at overvåge omfanget af genbrug og opnå en bedre forståelse af genbrugssektoren bør rapportering om genbrug omfatte en kombination af kvalitative og kvantitative data. Visse data bør indrapporteres på frivillig basis, herunder data om genbrug vedrørende specifikke kanaler, hvorigennem et produkt skifter ejer, for at lette udvekslingen af god praksis og gøre det muligt for de berørte interessenter at opnå en bedre forståelse af genbrug.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 39 i direktiv 2008/98/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet