Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Tyskland

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 784/2012 av 30. august 2012 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 om oppføring av en auksjonsplattform som skal utpekes av Tyskland, og om retting av artikkel 59, stk. 7

Commission Regulation (EU) No 784/2012 of 30 August 2012 amending Regulation (EU) No 1031/2010 to list an auction platform to be appointed by Germany and correcting Article 59(7) thereof

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.8.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.11.2013)

Sammendrag av innhold
I henhold til klimakvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) skal klimakvoter som ikke tildeles vederlagsfritt til de kvotepliktige, selges i kvotemarkedet gjennom auksjonsprinsippet. Klimakvoteauksjoner reguleres gjennom auksjoneringsforordningen (forordning (EU) nr. 1031/2010), som allerede er innlemmet i EØS-avtalen. Kommisjonen vedtok 30. august 2012 en endring av auksjoneringsforordningen. Endringene gjelder først og fremst etablering av en egen tysk auksjonsplattform. Norge skal delta i den felleseuropeiske auksjonsplattformen. Etableringen av en egen tysk auksjonsplattform vil således ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. I forordningen gis det i tillegg et begrenset antall tekniske presiseringer og korreksjoner av auksjoneringsforordningen (forordning (EU) nr. 1031/2010).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø (gjennom skriftlig prosedyre), der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er av en teknisk karakter, berører ikke Norge direkte og det trengs ingen materielle tilpasninger til denne forordningen. Forordningen anses relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 31. august 2012 og ble innlemmet i EØS-avtalen 31.12.2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.08.2012
Anvendelsesdato i EU
01.09.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 978-980
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
31.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.08.2013
Anvendes fra i Norge
01.08.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0784
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro