Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon)

Tittel

Kommisjonsforordning om utarbeidelse (EU) 2020/354 av 4. mars 2020 av en liste som viser bruksområdet for fôr med særlige ernæringsformål og om oppheving av direktiv 2008/38/EF

Commission Regulation (EU) 2020/354 of 4 March 2020 establishing a list of intended uses of feed intended for particular nutritional purposes and repealing Directive 2008/38/EC

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Markedsføring og anvendelse af foder er reguleret ved forordning (EF) nr. 767/2009. I henhold til artikel 9 i nævnte forordning må foder med særlige ernæringsformål kun markedsføres som sådant, hvis dets anvendelsesformål er indeholdt i den liste over anvendelsesområder, der er opstillet i henhold til artikel 10 i nævnte forordning.

(2) Der blev ved Kommissionens direktiv 2008/38/EF udarbejdet en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål.

(3) I del A i bilag I til direktiv 2008/38/EF er der fastsat almindelige bestemmelser for foder med særlige ernæringsformål. I betragtning af den videnskabelige og teknologiske udvikling og de mærkningskrav, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 767/2009, skal disse almindelige bestemmelser tages op til revision.

(4) Artikel 11-17 i forordning (EF) nr. 767/2009 indeholder nye principper og regler for markedsføring af foder, herunder også mærkning. Som følge heraf er en række angivelser på den liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, som er indeholdt i del B i bilag I til direktiv 2008/38/EF, nu blevet uaktuelle, hvilket til dels skyldes ringe og for generaliserende beskrivelser i kolonnen "Væsentlige ernæringsegenskaber". Det har i sådanne tilfælde været særdeles vanskeligt for kontrolmyndighederne at verificere, hvorvidt bestemmelserne i forordning (EF) nr. 767/2009 er overholdt, herunder hvorvidt den særlige sammensætning af det pågældende foderstof opfylder det særlige ernæringsformål.

(5) I overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 767/2009 har Kommissionen modtaget et antal ansøgninger om at ændre betingelserne for adskillige anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, hvor disse betingelser er blevet uaktuelle. Uaktuelle angivelser, for hvilke der ikke er indgivet nogen ansøgning, eller for hvilke ansøgningen er trukket tilbage, bør udgå.

(6) For så vidt angår resten af de anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, der er opført i del B i bilag I til direktiv 2008/38/EF, er det nødvendigt at ændre bestemmelserne vedrørende de væsentlige ernæringsegenskaber og mærkningsangivelserne for at tilpasse dem til den videnskabelige og teknologiske udvikling og for at gøre bestemmelserne klarere og lettere at håndhæve.

(7) Endvidere har Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 767/2009 modtaget ansøgninger om at tilføje de særlige ernæringsformål "Støtte til energistofskiftet og muskelfunktionen i tilfælde af rhabdomyolyse" og "Støtte i stresssituationer, hvilket vil føre til en reduktion af den dermed forbundne adfærd" til listen over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål.

(8) Kommissionen har stillet alle ansøgningerne, herunder dossiererne, til rådighed for medlemsstaterne.

(9) Efter at have vurderet dossiererne anerkendte Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed ("komitéen"), at den særlige sammensætning af de pågældende foderstoffer opfylder de respektive særlige ernæringsformål, og at sammensætningen ikke giver anledning til skadelige virkninger for dyrs eller menneskers sundhed, miljøet eller dyrevelfærden.

(10) På grundlag af ovenstående bør listen over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål ajourføres.

(11) Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af de nye almindelige bestemmelser og af den ajourførte liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, bør der træffes overgangsforanstaltninger for at undgå unødige forstyrrelser af handelspraksis og ikke skabe unødvendige administrative byrder for de erhvervsdrivende.

(12) Af klarheds- og rationalitetshensyn bør direktiv 2008/38/EF ophæves og erstattes af en forordning, som ikke indeholder elementer, der vil kræve gennemførelse i national ret i medlemsstaterne. De seneste ændringer af nævnte direktiv er allerede blevet trinvist indført gennem forordninger, fordi det ikke er nødvendigt at gennemføre de pågældende bestemmelser i national ret. Hertil kommer, at forordning (EF) nr. 767/2009 indeholder bestemmelser om de generelle krav til markedsføring og anvendelse af foder med særlige ernæringsformål.

(13) For at give medlemsstaterne mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger bør de indrømmes en passende periode, inden nærværende forordning træder i kraft.

(14) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra komitéen —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.03.2020
Anvendelsesdato i EU
25.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet