Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Bosnia-Hercegovina

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1358 av 28. september 2020 om anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF med hensyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogner ved bruk av motorvogner som er hjemmehørende i Bosnia-Hercegovina

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1358 of 28 September 2020 on the application of Directive 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles normally based in Bosnia and Herzegovina

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Med hensyn til dokumentationen for lovpligtig ansvarsforsikring ved anvendelse af køretøjer, der er hjemmehørende i et tredjeland, betragtes disse i henhold til artikel 8, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2009/103/EF som motorkøretøjer hjemmehørende i Unionen, når de nationale forsikringsbureauer i alle medlemsstaterne hver for sig garanterer, at skadestilfælde forårsaget på deres område ved disse køretøjers kørsel behandles i overensstemmelse med deres nationale regler om lovpligtig ansvarsforsikring.

(2) I medfør af artikel 2 i direktiv 2009/103/EF er anvendelsen af artikel 8 i nævnte direktiv på køretøjer, der er hjemmehørende i et tredjeland, betinget af indgåelsen af en aftale mellem de nationale forsikringsbureauer i medlemsstaterne og de nationale forsikringsbureauer i et sådant tredjeland. Når Kommissionen i snævert samarbejde med medlemsstaterne har fastslået, at en sådan aftale er blevet indgået, skal den desuden, for at artikel 8 i nævnte direktiv kan finde anvendelse på sådanne køretøjer, bestemme datoen for anvendelsen af denne bestemmelse på disse køretøjer og de køretøjsarter, som denne bestemmelse skal finde anvendelse på.

(3) Den 30. maj 2002 indgik de nationale forsikringsbureauer i medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og andre associerede stater en aftale, i medfør af hvilken der gives garanti for behandlingen af skadestilfælde på deres område forårsaget af forsikrede eller uforsikrede køretøjer, som er hjemmehørende på de andre kontraherende parters område (»aftalen«).

(4) Den 13. juni 2019 underskrev de nationale forsikringsbureauer i medlemsstaterne samt i Andorra, Island, Norge, Serbien og Schweiz tillæg nr. 2 til aftalen, således at den omfatter Bosnien-Hercegovinas nationale forsikringsbureau. I tillægget fastlægges praktiske foranstaltninger, der muliggør ophævelsen af forsikringskontrol af de i aftalen omhandlede køretøjer, som er hjemmehørende i Bosnien-Hercegovina, og som omfatter alle køretøjsarter, med undtagelse af militærkøretøjer, der er registreret i dette land.

(5) For køretøjer, som er hjemmehørende i Bosnien-Hercegovina, er alle betingelser for ophævelse af kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer i overensstemmelse med direktiv 2009/103/EF dermed opfyldt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.09.2020
Anvendelsesdato i EU
19.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet