Anbefalinger for å unngå utilsiktet innblanding av genetisk modifiserte organismer (GMO) i avlinger

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2010/722/EU av 13. juli 2010 om retningslinjer for utvikling av nasjonale sameksistenstiltak for å unngå utilsiktet innblanding av GMO i konvensjonelle og økologiske avlinger

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.5.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsanbefalingen om retningslinjer for utvikling av nasjonale sameksistenstiltak for å forhindre forekomst av GMO i konvensjonelle og økologiske avlinger erstatter tidligere kommisjonsanbefaling 2003/556/EF om retningslinjer for utvikling av nasjonale strategier og best mulig praksis for å sikre sameksistens mellom genmodifiserte vekster og konvensjonelt og økologisk landbruk. Som tidligere er kommisjonsanbefalingen forankret i artikkel 26a i direktiv 2001/18/EF som gir medlemslandene anledning til å gjennomføre tiltak for å unngå utilsiktet tilstedeværelse av GMO i konvensjonelle og økologiske avlinger. Det er gitt at det bare kan utarbeides sameksistenstiltak for GMO som er godkjent for dyrking, og at tiltakene har andre formål enn å redusere risiko knyttet til helse og miljø. Formålet med tiltakene skal være å unngå potensielt økonomisk tap og andre ulemper som følge av innblanding av GMO i ikke-genmodifiserte avlinger i områder der dyrking av GMO er tillatt. Ved utforming av sameksistenstiltak bør det tas hensyn til de store ulikhetene som europeiske bønder arbeider under. Av ulikheter er nevnt ulik størrelse på skifter og bruksenheter, ulike produksjonssystemer og svært stor forskjell i de naturgitte forholdene. Kommisjonsanbefalingen er ikke bindende for medlemslandene, men kun retningslinjer for hvilke generelle prinsipper som bør følges ved utvikling av sameksistenstiltak. De generelle prinsippene er:

• Nasjonale tiltak bør utvikles i samarbeid med relevante interessenter i en åpen prosess. Myndighetene i ulike land bør samarbeide om tiltak i landenes grenseområder. I den forbindelse er det viktig med gjensidig informasjon til rett tid om hvilke tiltak som er tenkt igangsatt.
• Tiltakene bør være proporsjonale i forhold til å skulle beskytte konvensjonelle og økologiske avlinger med innblanding av GMO. Tiltakene bør ikke for noen produksjonsform, innebære unødvendige byrder, verken for bønder, produsenter av såvare, samdrifter og andre aktører knyttet til produksjonen. Ved valg av tiltak bør en ta hensyn til de lokale og regionale forholdene slik som størrelse og form på skiftene og spredning av skifter knyttet til en bruksenhet.
• Ved utforming av nasjonale tiltak bør det tas hensyn til tilgjengelig kunnskap om kilder til og sannsynlighet for innblanding, og tiltakene bør være proposjonale i forhold til hvilke nivå av utilsiktet innblanding som kan aksepteres. For en del produkter vil det gi et økonomisk tap dersom produktene inneholder et så vidt stort utilsiktet innhold av GM, at produktene må merkes. For andre produktgrupper som for eksempel økologiske og også enkelte konvensjonelle matprodukter, kan enhver innblanding av GMO kunne føre til et økonomisk tap.
• Land kan vurdere å forby dyrking av GMO i større områder (GM-frie områder). Slike tiltak skal være basert på at andre tiltak ikke gir tilstrekkelige god beskyttelse mot utilsiktet innblanding av GMO på grunn av økonomiske og naturgitte forhold som blant annet landbruksstruktur, produksjonsform, ukultivert mark, skog, klima, topografi, og vekstskifte.

Erstatning som følge av økonomisk tap på grunn av innblanding av GMO vil være det enkelte lands ansvar.

Kommisjonen vil fortsatt koordinere relevant informasjon basert på pågående studier og gi tekniske råd når det enkelte land skal fastsette sine sameksistensbestemmelser.

Merknader
Kommisjonsanbefalingen ble fremmet av kommisjonen 13. juli 2010 som en del av en "pakke" bestående av;

• en kommunisering til EU parlamentet, rådet, den økonomiske og sosiale komiteen og komiteen for regionene om medlemslandenes frihet til å avgjøre om dyrking av genmodifiserte vekster skal være tillatt
• den nye anbefalingen om retningslinjer for sameksistens og
• et utkast til en forordning som endrer direktiv 2001/18/EF om mulighet for land til å forby dyrking av GMO på deres territorium.

Den nye kommisjonsanbefalingen om retningslinjer for sameksistens vektlegger i mye større grad enn anbefalingen fra 2003, at det er store ulikheter mellom landene i Europa. Intensjonen er å gi større fleksibilitet til det enkelte land slik at de spesielle lokale, regionale og nasjonale forholdene i stor grad kan vektlegges ved utforming av nasjonale sameksistensbestemmelser. Anbefalingen går lenger enn tidligere anbefaling 2003/552/EF, i det at land kan forby dyrking av GMO i større områder. Mens artikkel 26a i direktiv 2001/18/EF hjemler sameksistenstiltak og fastsettelse av GM-frie soner i områder eller land der dyrking i utgangspunket er tillatt, vil en eventuell ny artikkel 26b som fremmet i utkastet til ny forordning som endrer 2001/18/EF, hjemle fastsettelse av forbud mot dyrking av alle eller spesielle GMO på deler eller i hele sitt territorium. MD har skrevet EØS-notat om utkastet til endring av direktiv 2001/18/EF.

Mattilsynet sendte i august 2007 et utkast til forskrift om dyrking mv. av genmodifiserte vekster til LMD. Utkastet ble laget med utgangspunkt i blant annet retningslinjene fra 2003. En eventuell videreføring av arbeidet med denne forskriften forutsetter at utkastet gjennomgås i forhold til de nye retningslinene før en eventuell høring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.07.2010
Anvendelsesdato i EU
02.08.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet