Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1843 av 18. oktober 2016 om overgangsordninger i forbindelse med anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder akkreditering av offisielle laboratorier som foretar offisielle trikinundersøkelser

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1843 of 18 October 2016 on transitional measures for the application of Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the accreditation of official laboratories carrying out official testing for Trichinella

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.8.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten forlenger overgangsordningen som ble gitt i forbindelse med gjennomføringen av Europaparlaments- og rådsforordningene (EF) nr. 853/2004 (animaliehygieneforordningen), (EF) nr. 854/2004 (animaliekontrollforordningen) og (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen). Rettsakten gir samtidig unntak fra kravet i forordning (EF) nr. 882/2004 om at laboratorier som analyserer trikinprøver skal akkrediteres. Erfaringer har vist at laboratorier som foretar offisielle trikinundersøkelser, og som befinner seg på slakterier eller viltbehandlingsanlegg, har behov for ekstra tid til å oppnå full akkreditering. Dette fordi akkreditering er en kompleks og omstendelig prosess.

Forlengelsen av overgangsordningen gjelder i 4 år, fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk for fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) som gjennomfører forordning (EF) nr. 882/2004.

Det er etter Mattilsynets vurdering ikke nødvendig å sende forordningen på høring, da forlengelsen av overgangsordningen ikke medfører materielle endringer for næringen. Mattilsynet har derfor sendt en forespørsel om unntak fra høring til Helse- og omsorgsdepartementet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ikke noen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet, ettersom dette unntaket allerede er på plass. Rettsaken innebærer heller ingen endrede rettigheter eller plikter for næringen eller private personer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Vurdering
Forlengelsen er nødvendig med tanke på de utfordringene som medlemsstatene har med å komme i mål med kravene som stilles til laboratoriene og akkreditering for prøvetaking for trikiner.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.10.2016
Anvendelsesdato i EU
01.01.2017
Opphører å gjelde
31.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2017
Anvendes fra i Norge
10.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1843
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro