Aerosoldirektivet

Tittel

Rådsdirektiv 75/324/EØF av 20. mai 1975 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aerosolbeholdere

Council Directive 75/324/EEC of 20 May 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers

Siste nytt

EU-høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 30.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens nettside om aerosoldirektivet, engelsk utgave)

This Directive covers non-reusable containers made of metal, glass or plastic and containing a gas compressed, liquefied or dissolved under pressure, with or without a liquid, paste or powder, and fitted with a release device allowing the contents to be ejected as solid or liquid particles in suspension in a gas, as a foam, paste or powder or in a liquid state.

The Aerosol Dispensers Directive 75/324/EEC (ADD) is one of the oldest Community directives regulating product safety.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.05.1975
Gjennomføringsfrist i EU
21.11.1976
Anvendelsesdato i EU
21.11.1976
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.03.1996
Anvendes fra i Norge
01.03.1996